Besluit vaststelling model meldingsformulier voor het gebruik van bouwstoffen op of in de bodem

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 30-12-1998 t/m 30-06-2008

Besluit vaststelling model meldingsformulier voor het gebruik van bouwstoffen op of in de bodem

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 11, zevende lid van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

De melding van het voornemen tot het gebruik van een bouwstof op of in de bodem wordt gedaan overeenkomstig het in de bijlage opgenomen model meldingsformulier.

Het gebruik van het VROM-logo op het formulier is niet verplicht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling model meldingsformulier voor het gebruik van bouwstoffen op of in de bodem.

Dit besluit zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. Pronk

Terug naar begin van de pagina