Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies (opnemen van een tijdelijke grondslag voor de subsidiëring van de reclassering)

Geldend van 01-03-1999 t/m heden

Wet van 16 december 1998 tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met het opnemen van een tijdelijke grondslag voor de subsidiëring van de reclassering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, om een wettelijke basis te scheppen voor de subsidiëring van de reclassering en in verband daarmee een tijdelijke voorziening te treffen in de Wet Justitie-subsidies;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 1998

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de veertiende januari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina