Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 23-12-1998 t/m 31-01-2005

Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Financiën en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 1, 4, 6, 7, 9 en 12 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en de artikelen 2 en 3 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. LASER: Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • b. de regeling: de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Deze regeling is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan als gevolg van de extreem zware regenval op 27 en 28 oktober 1998.

  • 2 Als schadegebied, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de wet worden aangewezen de gemeenten en delen van gemeenten die zijn aangewezen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Aan deze regeling kan slechts aanspraak tot tegemoetkoming worden ontleend nadat de Europese Commissie de verenigbaarheid van deze regeling met artikel 92 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen heeft vastgesteld, de wet bij koninklijk besluit van toepassing is verklaard en het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen in werking is getreden.

§ 2. Hoogte van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

De artikelen 4 tot en met 13 van de regeling zijn van toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

De hoogte van de tegemoetkoming in de evacuatiekosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel h, van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen bedraagt 100% van het kostenbedrag, doch tenminste f 1.500.

Tenzij de stichting of vereniging een zorginstelling of onderneming in stand houdt, bedraagt in afwijking van het eerste lid de hoogte van de tegemoetkoming voor particulieren, kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen 100% van het kostenbedrag, doch tenminste f 500 en ten hoogste f 1.000.

§ 3. Berekeningsgrondslag

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 14 van de regeling is van toepassing, met dien verstande dat de schadetermijn wordt gerekend vanaf 27 oktober 1998.

Artikel 15 is van toepassing.

§ 4. Procedure

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Degene die aanspraak wenst te maken op een tegemoetkoming in de schade of kosten meldt dit uiterlijk 15 januari 1999 bij LASER door middel van het daartoe bestemde schademeldingformulier.

  • 2 Na ontvangst van het schademeldingformulier draagt LASER zorg voor de taxatie van de schade.

  • 3 Een aanvraag tot verlening van een tegemoetkoming in de schade of kosten wordt ingediend door middel van het door de schade-expert, in overleg met de aanvrager, ingevulde en door de aanvrager ondertekende formulier. De aanvraag wordt binnen acht dagen na verstrekking van het formulier ingediend.

  • 4 Indien binnen de in het eerste lid bedoelde termijn een melding is gedaan, kan ter zake van schade die niet eerder kon worden vastgesteld of gewaardeerd, een tweede melding worden gedaan voor 15 oktober 1999. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

  • 5 Aanvragen en meldingen worden niet per telefax ingediend.

  • 6 Bij de aanvraag kan de gedupeerde een voorschot aanvragen. LASER kent het voorschot toe indien daartoe aanleiding is. Het voorschot bedraagt maximaal 70% van de geschatte hoogte van de tegemoetkoming.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

De artikelen 17 tot en met 19 van de regeling zijn van toepassing.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2005]

In artikel 8, tweede lid, van de regeling wordt onder vervanging van de punt door een komma toegevoegd: Tenzij de stichting of vereniging een zorginstelling of onderneming in stand houdt.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

G.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina