Openstelling aanvragen op grond Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 19-12-1998 t/m 22-12-2004

Openstelling aanvragen op grond Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikel 4, eerste en tweede lid, en 16 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart kunnen worden ingediend van 1 januari 1999 tot en met 31 januari 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond:

  • a. f 300.000,‐ [tekstcorrectie : f 300.000,‐ moet zijn f 300.000,-] voor de categorie visievorming, bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

  • b. f 9.700.000,‐ [tekstcorrectie :f 9.700.000,‐ moet zijn f 9.700.000,-] voor de categorieën, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met e, van de onder a bedoelde regeling tezamen.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina