Regeling mandaat vervoersvergunningen Kernenergiewet

[Regeling vervallen per 04-07-2003.]
Geldend van 05-02-1999 t/m 03-07-2003

Regeling mandaat vervoersvergunningen Kernenergiewet

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,De Minister van Economische zaken,De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat gelet op de praktijk van vergunningverlening voor het vervoeren en het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen van radioactieve stoffen de behoefte wordt gevoeld aan de verlening van mandaat aan de minister van VROM, met het oog op een snelle behandeling van zulke vergunningaanvragen.

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om mede namens de Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat vergunningen te verlenen krachtens artikel 15 joartikel 15a van de Kernenergiewet met betrekking tot het vervoeren, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen van splijtstoffen en ertsen.

Artikel 2

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat vergunningen te verlenen krachtens artikel 29 joartikel 30 van de Kernenergiewet met betrekking tot het vervoeren of binnen Nederlands grondgebied brengen of doen brengen van radioactieve stoffen.

Artikel 3

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat certificaten van goedkeuring of erkenning van het model van het collo af te geven, zoals bedoeld in de artikelen 2, tweede lid en 3, tweede lid, onder h van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen Kernenergiewet.

Artikel 4

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat certificaten van goedkeuring of erkenning van het model van het collo af te geven, zoals bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, onder b en 6, tweede lid, onder b van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen Kernenergiewet.

Artikel 5

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat ontheffingen te verlenen zoals bedoeld in de artikelen 8, derde lid, 10, derde lid, 11, 12, 14, tweede lid, 16, tweede lid, 19, tweede lid en 22, tweede lid van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen Kernenergiewet.

Artikel 6

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat vergunningen te verlenen voor de toepassing van de International Maritime Dangerous Goods Code zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder b en c en 16, eerste lid van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffenKernenergiewet.

Artikel 7

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat vergunningen te verlenen voor de toepassing van de Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air beschikkingen zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder a en 22, eerste lid, onder a van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffenKernenergiewet.

Artikel 8

[Vervallen per 04-07-2003]

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of een door deze daartoe gemandateerde ambtenaar, wordt mandaat verleend om mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontheffingen te verlenen zoals bedoeld in artikel 26, vijfde lid en 32 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffenKernenergiewet.

Artikel 9

[Vervallen per 04-07-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 04-07-2003]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling mandaat vervoersvergunningen Kernernergiewet.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina