Verlenging instelling veiligheidsadviescommissie Schiphol

Geldend van 21-02-1999 t/m heden

Verlenging instelling veiligheidsadviescommissie Schiphol

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat de veiligheidsadviescommissie Schiphol is ingesteld bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 februari 1995, nr. DGRLD/JBZ/L 95.001398 (Stcrt. 1995, 42), voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging voor ten hoogste vier jaar;

Overwegende dat de taak van de veiligheidsadviescommissie Schiphol om de Minister, gevraagd en ongevraagd, te adviseren inzake de algemene veiligheidssituatie op en rondom de luchthaven Schiphol, is komen te vervallen door de Herzieningswet adviesstelsel, en deze taak bij wet met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1997 wordt hersteld voor de periode tot 1 januari 2002;

Overwegende dat de overige twee taken van de veiligheidsadviescommissie Schiphol onlosmakelijk verbonden zijn met de eerstgenoemde taak en het derhalve in de rede ligt de duur van deze twee taken zodanig te verlengen dat de duur van alledrie de taken gelijk wordt;

Besluit:

Artikel 1

De instelling van de veiligheidsadviescommissie Schiphol wordt verlengd tot 1 januari 2002, wat betreft de taken:

  • a. zorg te dragen voor de uitvoering van de in de Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving voorziene vijfjaarlijkse safety audit;

  • b. de internationale ontwikkelingen op veiligheidsgebied te volgen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de voorzitter en de secretaris van de veiligheidsadviescommissie Schiphol.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina