Vaststelling aanvraagperiode subsidie in kader van Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht; 2e helft 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 18-12-1998 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode subsidie in kader van Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht; 2e helft 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend met ingang van de dag van inwerkingtreden van dit besluit tot en met 12 februari 1999.

Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 8.000.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina