Instellingsbesluit directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Instellingbesluit Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Er is een directoraat-generaal Telecommunicatie en Post.

 • 2 Het directoraat-generaal ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal.

Artikel 2

 • 1 Het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post is belast met de ambtelijke voorbereiding en uitvoering van de aan de Minister van Verkeer en Waterstaat opgedragen taken op de gebieden telecommunicatie, telematica en post.

 • 2 Daartoe is aan het directoraat-generaal in ieder geval opgedragen:

  • a. de advisering van de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake aangelegenheden betreffende de telecommunicatie, de telematica en de post;

  • b. de voorbereiding en ontwikkeling van het algemene beleid inzake telecommunicatie, telematica en post, met het oog op:

   • 1. de versterking van de concurrentiepositie van Nederland door bevordering van de aanwezigheid en de toepassing van eersteklas voorzieningen op het gebied van de telecommunicatie, de telematica en de post;

   • 2. de bewaking van de maatschappelijke belangen bij de toegang tot en het gebruik van telecommunicatie, telematica , informatie- en communicatietechnologie en post;

   • 3. de bevordering van de internationale positie van de in en vanuit Nederland opererende bedrijven in de sectoren telecommunicatie, telematica en post;

  • c. voorbereiding en ontwikkeling van het beleid met betrekking tot frequenties, standaardisatie en nummers;

  • d. voorbereiding en ontwikkeling van het beleid inzake kennisinfrastructuur, technologische ontwikkelingen en interceptie van telecommunicatie, voor zover de Minister van Verkeer en Waterstaat terzake verantwoordelijkheid draagt;

  • e. de behandeling van aangelegenheden van telecommunicatie, telematica en post in internationale organisaties;

  • f. de uitvoering van wet- en regelgeving met betrekking tot telecommunicatie en post, in het bijzonder door het zorgdragen voor de nationale etherordening en de bijdrage van Nederland aan de internationale etherordening.

  • g. het overleg met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en anderen over het toezicht op de naleving en de handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie en post;

  • h. de voorbereiding van de instandhouding en het gebruik van openbare telecommunicatienetwerken, openbare telecommunicatiediensten, huurlijnen, omroepnetwerken, radiozendapparaten, frequentieruimte en postdiensten en het toezicht op de naleving en de handhaving van de regelgeving op deze gebieden in bijzondere omstandigheden;

  • i. de behandeling van aangelegenheden betreffende de positie van de staat als houder van aandelen van Koninklijke KPN N.V. en TNT Post Groep N.V. ;

  • j. de behandeling van aangelegenheden betreffende de positie van de staat als houder van aandelen, alsmede de participatie in het bestuur van de N.V. Gemengd Bedrijf Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij NOZEMA, en,

  • k. de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en de uitvoering van de wet- en regelgeving terzake, voor zover deze is opgedragen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 juni 1988, no. 88/30211, Bureau Secretaris-Generaal, wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit directoraat-generaal Telecommunicatie en Post.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina