Wijziging diverse regelingen zeevisserij

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 17-12-1998 t/m 31-12-2004

Wijziging diverse regelingen zeevisserij

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

1

[Vervallen per 01-01-2005]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend:

contingent tong, betrekking hebbend op de deelgebieden II en IV tezamen, wordt verhoogd met 2,5%;

contingent schol, betrekking hebbend op de deelgebieden II en IV tezamen, zoals verhoogd op grond van artikel 1, aanhef en onderdeel a, van de regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 juni 1998, nr. J. 985810 (Stcrt. 121), wordt verhoogd met 1%;

contingent kabeljauw, betrekking hebbend op sector IIa (EG-zone) en deelgebied IV tezamen, zoals verhoogd op grond van artikel 1, aanhef en onderdeel b, van de in onderdeel b bedoelde regeling, wordt verhoogd met 2%.

5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina