Vaststelling voor 1998 van programma’s en subsidieplafonds Besluit diverse subsidies milieubeheer

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 28-02-1998 t/m 22-12-2004

Vaststelling voor 1998 van programma’s en subsidieplafonds Besluit diverse subsidies milieubeheer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 3 en 10, tweede lid, van het Besluit diverse subsidies milieubeheer;

Besluit:

§ 1. Algemene bepaling

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Met toepassing van het Besluit diverse subsidies milieubeheer kan in 1998 subsidie worden verstrekt in het kader van de in de artikelen 2 tot en met 7 bedoelde programma’s.

§ 2. Programma Kennisoverdracht Bodem 1998

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Programma Kennisoverdracht Bodem 1998 heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit diverse subsidies milieubeheer, welke betrekking hebben op:

  • a. het in samenwerkingsverband ontwikkelen van eenduidige technische grondslagen, kwaliteitszorg en certificatie van bodembeschermende afdichtingsconstructies, bedrijfsvloeren, -verhardingen en -rioleringen;

  • b. de stand van zaken en de toepasbaarheid van enkelvoudige en geschakelde technieken die worden toegepast in het kader van de sanering van land- en waterbodems en de verwerking van grond, bagger en water, die kunnen vrijkomen door saneringsmaat-regelen;

  • c. de relatie tussen enerzijds de betrouwbaarheid van het inzicht in de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem en anderzijds de betrouwbaarheid van het inzicht dat voorgenomen saneringsmaatregelen realiseerbaar zijn, of

  • d. de besluitvorming, de informatie, de informatiebehoefte en het onderzoek dat is gerelateerd aan maatregelen met het oog op de kwaliteit van de bodem.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening vermelden:

  • a. in hoeverre de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, bijdraagt aan het realiseren van de kennisoverdracht over onderwerpen als bedoeld in het eerste lid;

  • b. de omvang van de eigen middelen van de aanvrager en van subsidies van derden die, onderscheidenlijk subsidies die uit anderen hoofde vanwege de Staat, voor de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zullen worden aangewend.

 • 3 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen tot 1 december 1998 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Bodem (ipc 625)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag

 • 4 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in het kader van het Programma Kennisoverdracht Bodem 1998 wordt vastgesteld op f 2.370.000,-.

 • 5 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

§ 3. Programma Kennisoverdracht Lucht en Energie 1998

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Programma Kennisoverdracht Lucht en Energie 1998 heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit diverse subsidies milieubeheer, welke betrekking hebben op:

  • a. de totstandkoming en uitwerking van internationale klimaatafspraken;

  • b. de vergroting van het internationale draagvlak voor verdergaande internationale reductie-afspraken ten aanzien van broeikasgassen, onder meer gekoppeld aan de uitkomsten van de in december 1997 in Kyoto (Japan) gehouden bijeenkomst inzake het Protocol Klimaatverandering;

  • c. wetenschappelijk internationaal aanvaarde luchtkwaliteitswaarden ter bescherming van mens en milieu, met name gericht op Europa, of

  • d. de toepassing van bestaande gegevens en instrumenten op het gebied van luchtkwaliteit en de mogelijkheden om daar effectiever en efficiënter mee om te gaan.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen tot 1 november 1998 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Lucht en Energie (ipc 640)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag

 • 3 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in het kader van het Programma Kennisoverdracht Lucht en Energie 1998 wordt vastgesteld op f 100.000,‐.

§ 4. Programma Kennisoverdracht Stoffen, Veiligheid, Straling 1998

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Programma Kennisoverdracht Stoffen, Veiligheid, Straling 1998 heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit diverse subsidies milieubeheer, welke betrekking hebben op:

  • a. programma’s van supranationale of intragouvernementele organisaties die zijn gericht op het versnellen en harmoniseren van testrichtlijnen en van de risicobeoordeling en risicoreductie van stoffen, alsmede op ongevallen met gevaarlijke stoffen, of

  • b. initiatieven van organisaties, niet zijnde natuurlijke personen of milieu-organisaties, die zonder winstoogmerk een bijdrage leveren aan het milieubeleid op het terrein van de risicobeoordeling en risicoreductie van milieugevaarlijke stoffen, biodiversiteit en het beleid met betrekking tot ongevallen met gevaarlijke stoffen en straling.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening vermelden:

  • a. in hoeverre de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, bijdraagt aan het realiseren van de kennisoverdracht over onderwerpen als bedoeld in het eerste lid;

  • b. de omvang van de eigen middelen van de aanvrager en van subsidies van derden die, onderscheidenlijk subsidies die uit anderen hoofde vanwege de Staat, voor de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zullen worden aangewend.

 • 3 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen tot 1 november 1998 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Stoffen, Veiligheid, Straling (ipc 655)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag

 • 4 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in het kader van het Programma Kennisoverdracht Stoffen, Veiligheid, Straling 1998 wordt vastgesteld op f 300.000,-.

§ 5. Programma Kennisoverdracht Bestuurszaken 1998

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Programma Kennisoverdracht Bestuurszaken 1998 heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit diverse subsidie milieubeheer, welke betrekking hebben op een of meer van de volgende aspecten van het milieubeleid:

  • a. het algemeen juridisch instrumentarium van de Wet milieubeheer of een of meer onderdelen daarvan;

  • b. het algemeen financieel-economisch instrumentarium van de Wet milieubeheer, waaronder in het bijzonder belastingen en heffingen;

  • c. de betrekkingen tussen het Rijk en andere overheden of het milieubeleid van andere overheden in algemene zin;

  • d. de betrekkingen tussen het milieu en de ruimtelijke ordening;

  • e. de relatie tussen het milieu en de milieu-effectrapportage.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen tot 1 november 1998 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Bestuurszaken (ipc 660)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag

 • 3 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in het kader van het Programma Kennisoverdracht Bestuurszaken 1998 wordt vastgesteld op f 64.000,-.

§ 6. Programma Kennisoverdracht Strategie en Planvorming 1998

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Programma Kennisoverdracht Strategie en Planvorming heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit diverse subsidies milieubeheer, welke betrekking hebben op kennisoverdracht met betrekking tot de thema’s Gedrag, Verspilling, Sturing en Economie, voorzover die activiteiten een bijdrage leveren aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kennis voor deze thema’s.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen tot 1 november 1998 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Strategie en Planvorming (ipc 675)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag

 • 3 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in het kader van het Programma Kennisoverdracht Strategie en Planvorming 1998 wordt vastgesteld op f 430.000,-.

§ 7. Programma Internationale Samenwerking 1998

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Programma Internationale Samenwerking 1998 heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Besluit diverse subsidies milieubeheer, welke betrekking hebben op:

  • a. samenwerking met landen waarmee de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, met name gericht op de aanpak van ernstige milieuproblemen, het beschikbaar stellen van expertise op het gebied van milieumanagement en de samenwerking van milieu-overheidsdiensten en milieu-organisaties;

  • b. het beleid zoals overeengekomen in de Duurzame Ontwikkelingsverdragen met Benin, Bhutan en Costa Rica, onder andere betrekking hebbend op energie/joint Implementation, milieu en handel en wederkerigheid/duurzame ontwikkelingsindicatoren;

  • c. uitwerking en concretisering van de UNCED-documenten Agenda 21, de verklaring van Rio de Janeiro, het biodiversiteits- en het klimaatverdrag en het uitdragen van UNCED-doelstellingen in de samenleving;

  • d. integratie van handel en milieu en de inzet van handelsinstrumenten in het kader van multilaterale milieuverdragen, of

  • e. milieu-onderwerpen aan de orde zijnde bij internationale organisaties zoals de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Verenigde Naties, de International Tropical Timber Organization, de Arctic Environmental Protection Strategy of in het kader van internationale waterverdragen.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen tot 1 november 1998 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Internationale Milieuzaken

  Afdeling Financieel en Algemeen Management (ipc 670)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag

 • 3 Niet-gouvernementele organisaties komen voor subsidie voor een in het eerste lid bedoelde activiteit slechts in aanmerking voorzover hun doelstelling of die van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, Nederland overstijgt.

 • 4 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in het kader van het Programma Internationale Samenwerking 1998 wordt vastgesteld op:

  • a. f 1.400.000,- vooractiviteiten als bedoeld in het tweede lid, onder a;

  • b. f 400.000,- vooractiviteiten als bedoeld in het tweede lid, onder b;

  • c. f 944.000,- vooractiviteiten als bedoeld in het tweede lid, onder c;

  • d. f 140.000,- vooractiviteiten als bedoeld in het tweede lid, onder d;

  • e. f 950.000,- vooractiviteiten als bedoeld in het tweede lid, onder e.

§ 8. Slotbepaling

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 februari 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Terug naar begin van de pagina