Wijziging Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 en vaststelling subsidieplafonds 1999

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 10-06-2005

Wijziging Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 en vaststelling subsidieplafonds 1999

De Minister van Economische Zaken,

handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998, en artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998.]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies in de vorm van een krediet op grond van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 bedraagt f 5 000 000,00. Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 11 van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina