Regeling informatie sociale werkvoorziening 1999

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 25-12-1999 t/m 21-09-2004

Regeling informatie sociale werkvoorziening 1999

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 13, vijfde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de wet:

  de Wet sociale werkvoorziening;

  b. de minister:

  de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 In deze regeling wordt onder de gemeente of het samenwerkingsverband tevens verstaan de gemeente die:

  • a. personen op de wachtlijst, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening heeft staan waarvoor door het Rijk over 1999 geen subsidie in het kader van de wet is verleend;

  • b. één of meer dienstbetrekkingen is aangegaan dan wel één of meer arbeidsovereenkomsten tot stand heeft doen komen met personen die behoren tot de doelgroep van de wet, maar voor wie door het Rijk over 1999 geen subsidie in het kader van de wet is verleend.

Artikel 2. Structurele informatievoorziening

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 juli 2000 de in bijlage 1a bij deze regeling behorende jaaropgave. De jaaropgave is voorzien van een accountantsverklaring die is ingericht volgens het model dat als bijlage 1b bij deze regeling is opgenomen en is opgesteld met inachtneming van het in bijlage 1c bij deze regeling neergelegde protocol.

 • 2 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 mei 2000 de voorlopige financiële informatie, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 maart 2000 de voorlopige volume informatie, bedoeld in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 4 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 maart 2000 de jaarstatistiek Wet sociale werkvoorziening, bedoeld in bijlage 4 bij deze regeling.

 • 5 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend draagt er zorg voor dat voor de subsidievaststelling over 1999 ten minste de in bijlage 5 bij deze regeling bedoelde gegevens met betrekking tot het toezicht van de minister in de administratie zijn vastgelegd.

 • 6 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend en over 1999 de wachtlijst beheert, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening, draagt er zorg voor dat in de gemeentelijke administratie informatie wordt vastgelegd over de opvang van personen buiten het kader van de wet, die op 31 december 1997 tot de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening behoorden, zoals die wet luidde tot de datum van inwerkingtreding van de wet, en die na een herindicatie, bedoeld in artikel 11 van de wet, niet tot de doelgroep van de wet behoren. De informatie wordt ingericht overeenkomstig bijlage 6, welke ten minste eenmaal per kwartaal wordt geactualiseerd en ten minste gedurende 5 jaren wordt bewaard.

Artikel 3. Aanvullende informatievoorziening

[Vervallen per 22-09-2004]

De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend verstrekt de minister desgevraagd aanvullende informatie of gegevens die verband houden met de uitvoering van de wet, binnen een daartoe door de minister vastgestelde termijn en op een door de minister aangewezen wijze.

Artikel 4. Verstrekken van gegevens of informatie aan derden

[Vervallen per 22-09-2004]

Op verzoek van de minister verstrekt de gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1999 de subsidie is verleend gegevens of informatie, bedoeld in de artikelen 2 en 3, aan personen of instanties die in zijn opdracht informatie vragen of de gegevens bewerken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie sociale werkvoorziening 1999.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen 1a, 1b, 2, 3, 4, en 6 in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1c en 5 worden met ingang van 1 mei 1999 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 10 december 1998

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Bijlage 6. Registratie herindicatie oude wachtlijst

[Vervallen per 22-09-2004]

De in artikel 2, zesde lid, bedoelde gegevens die ten minste zijn opgenomen in de registratie met betrekking tot de personen die op 31 december 1997 tot de wachtlijst behoorden en over wie de gemeente na 1 januari 1998 de beslissing heeft genomen dat zij niet tot de doelgroep behoren, zijn:

 • 1. Persoonsgegevens

  • -

   sofinummer

  • -

   naam, adres, woonplaats

  • -

   geboortedatum

 • 2. Plaatsing op de wachtlijst en indicatie

  • a. De datum van de plaatsing op de wachtlijst op grond van de oude WSW.

  • b. De datum van de beslissing op grond van de nieuwe Wsw dat de betrokkene niet tot de doelgroep behoort.

  • c. De categorie waarin de betrokkene op grond van deze beslissing is ingedeeld:

   • -

    onderzijde;

   • -

    bovenzijde.

 • 3. Inkomen

  De bron waaruit de betrokkene zijn hoogste inkomen ontving ten tijde van het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de herindicatie, ingedeeld in een van de volgende categorieën:

  • -

   werkloosheidsuitkering;

  • -

   arbeidsongeschiktheidsuitkering;

  • -

   bijstandsuitkering;

  • -

   inkomsten uit arbeid;

  • -

   andere inkomsten;

  • -

   geen inkomsten.

 • 4. Toeleiding tot de arbeidsmarkt

  • a. WIW-verklaring

  • b. De instantie die verantwoordelijk is voor de toeleiding van de betrokkene (categorie "bovenzijde") tot de arbeidsmarkt, ingedeeld in een van de volgende categorieën (meerdere mogelijkheden):

   • -

    uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen;

   • -

    gemeentelijke sociale dienst;

   • -

    uitvoeringsorganisatie Wiw;

   • -

    uitvoeringsorgaan Wsw;

   • -

    Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

   • -

    overig.

  • c. De voorzieningen die daadwerkelijk zijn toegepast om de arbeidsmarktmogelijkheden van de betrokkene te vergroten, ingedeeld in een van de volgende categorieën:

   • -

    opstellen bemiddelingsplan voor arbeidstoeleiding;

   • -

    onderzoek naar de arbeidsmarktmogelijkheden;

   • -

    scholing;

   • -

    sollicitatietraining;

   • -

    werkplekaanpassing;

   • -

    vervoersvoorzieningen;

   • -

    werkbegeleiding;

   • -

    loonkostensubsidie aan de werkgever;

   • -

    financiële incentive aan de betrokkene;

   • -

    andere voorziening.

  • d. De aard van de arbeid die de betrokkene is gaan verrichten, ingedeeld in een van de volgende categorieën:

   • -

    niet-gesubsidieerde arbeid;

   • -

    Wiw-dienstbetrekking;

   • -

    Wiw-werkervaringsplaats;

   • -

    andere arbeid.

  • e. De datum van de aanvaarding van de onder d. genoemde arbeid.

 • 5. Plaatsing in een zorgvoorziening

  Voor zover de betrokkene is ingedeeld in de categorie "onderzijde":

  • a. Daadwerkelijke plaatsing van de betrokkene in een zorgvoorziening ten tijde van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de herindicatie of opgenomen zijn op een wachtlijst voor een dergelijke plaatsing.

  • b. Voor zover a. niet van toepassing is, de datum van daadwerkelijke plaatsing in een zorgvoorziening of opname op een wachtlijst voor een dergelijke plaatsing.

  Overige uitstroomredenen uit deze registratie

  Hierbij worden alle redenen vermeld die verdere registratie niet langer noodzakelijk maken, waarbij in ieder geval een onderscheid gemaakt dient te worden naar de hieronder aangegeven redenen:

  • -

   verhuizing naar een andere gemeente;

  • -

   terugtrekking/zelf werk gevonden;

  • -

   overlijden.

  • -

   leeftijd van 65 jaar bereikt;

  • -

   overige redenen.

Terug naar begin van de pagina