Tijdelijke regeling inzake meerjarige subsidiëring van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2008

Tijdelijke regeling inzake meerjarige subsidiëring van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Doel LSEM

[Vervallen per 01-01-2009]

Het LSEM levert op het gebied van onderwijs en educatie een bijdrage aan de emancipatie van Molukkers en richt daarbij de aandacht op drie hoofdaspecten:

 • -

  identiteitsontwikkeling

 • -

  verbetering van kansen in school en maatschappij

 • -

  acceptatie in de Nederlandse (school)samenleving.

Artikel 2. Taken LSEM

[Vervallen per 01-01-2009]

Ter verwezenlijking van de doelstelling worden onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

 • -

  ontwikkeling programma’s en materialen voor onderwijs, opvoeding en educatie,

 • -

  ontwikkeling en aanbod van scholing,

 • -

  verzorgen van voorlichting en adviezen,

 • -

  stimulering, ondersteuning en uitvoering van projecten,

 • -

  bevordering van de distributie van Molukse lectuur,

 • -

  inrichting en onderhouden van een bibliotheek en een materialenbank voor leraren,

 • -

  het op verzoek van de bewindspersonen van OCenW uitbrengen van advies over Molukse zaken.

Artikel 3. Subsidie

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan het LSEM wordt voor een periode van 10 kalenderjaren jaarlijks een subsidie toegekend voor het verwezenlijken van de in de voorgaande artikelen genoemde doelstelling en taken.

 • 2 De subsidie wordt toegekend op basis van een door de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen goedgekeurd activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het activiteitenplan en de bijbehorende begroting worden ingediend bij OCenW voor 1 oktober voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3 De subsidie zal jaarlijks maximaal f. 1.229.000 bevatten.

Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring van de begroting van OCenW door de Staten-Generaal.

 • 2 Voor zover de begrotingswetgever minder middelen beschikbaar stelt, zal overleg plaatsvinden over de uitvoering van activiteiten die binnen het plafond van de wel beschikbare middelen kunnen worden verricht.

Artikel 5. Besteding

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor zij blijkens de subsidieverlening is bestemd. De subsidie wordt niet aangewend voor het benoemen van nieuw personeel anders dan in verband met een goedgekeurd activiteitenplan. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het LSEM om voor eigen rekening en risico personeel te benoemen.

Artikel 6. Subsidievaststelling/verantwoording

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de jaarrekening die binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar, vergezeld van een accountantsverklaring aan OCenW wordt verstrekt en van een verslag over de activiteiten.

 • 2 De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek.

 • 3 De inrichting van de jaarrekening komt overeen met de inrichting van de begroting voor het desbetreffende jaar en bevat ter vergelijking de cijfers van die begroting.

 • 4 Het verslag van de activiteiten vermeldt de resultaten die per activiteit zijn behaald met de verleende subsidie.

Artikel 7. Intrekking of verlaging subsidieverlening/lagere subsidievaststelling of correctie op subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2009]

Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kan de subsidie worden ingetrokken of verlaagd als:

 • a. Activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b. Het LSEM heeft gehandeld in strijd met de aan de subsidie verbonden verplichtingen of het daaraan verbonden doel.

 • c. Het LSEM onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of

 • d. De subsidieverlening onjuist was en het LSEM dit wist of behoorde te weten

  De hier genoemde gronden kunnen eveneens leiden tot een subsidievaststelling op een lager bedrag dan de subsidieverlening. De onder d genoemde grond kan leiden tot een correctie op een reeds vastgestelde subsidie tot uiterlijk twee jaren na de subsidievaststelling.

Artikel 8. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2009]

Het LSEM verstrekt aan de staatssecretaris van OCenW en de daartoe door hem/haar aangewezen personen gevraagde inlichtingen en draagt ervoor zorg dat volledige inzage wordt verstrekt in de boeken en bescheiden.

De voor de subsidie relevante gegevens worden door het LSEM tenminste 5 jaar bewaard in een inzichtelijke administratie.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 10. Inwerkingtreding/looptijd

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999, met dien verstande dat het activiteitenplan en de bijbehorende begroting over het jaar 1999 worden ingediend bij OCenW voor 1 november 1998.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op nog niet plaatsgehad hebbende subsidievaststellingen en afrekeningen en op de consequenties die voortvloeien uit beslissingen terzake van nog niet afgehandelde bezwaren of beroepen.

 • 3 Deze regeling expireert voortijdig indien er nadere afspraken worden gemaakt met het LSEM over een verdere financiële verzelfstandiging.

 • 4 Over een eventuele verlenging van deze regeling vindt overleg plaats met het LSEM in 2008.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: ’Tijdelijke regeling inzake meerjarige subsidiëring van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers’.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina