Regeling gegevensverstrekking rijbewijzenregister

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 19-12-1998 t/m 24-05-2018

Regeling gegevensverstrekking rijbewijzenregister

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 128 van de Wegenverkeerswet 1994 en 156, onderdeel k, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Als belanghebbenden aan wie door de Dienst Wegverkeer inlichtingen uit het rijbewijzenregister kunnen worden verstrekt worden aangewezen: personen en instanties ten behoeve van de verificatie van een in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, als identiteitsdocument aan hen overgelegd rijbewijs.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

De informatieverstrekking voor het in artikel 1 genoemde doel vindt uitsluitend plaats via geautomatiseerde weg op de door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze, na opgave van het nummer van het rijbewijs en overige, door de Dienst Wegverkeer aan te wijzen, gegevens. De informatieverstrekking betreft de gegevens omtrent de geldigheid van rijbewijzen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

De aanvraag voor een hiervoor bestemde aansluiting op het rijbewijzenregister wordt schriftelijk ingediend bij de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer, onder opgave van de naam en het adres van de aanvrager alsmede de redenen van de aanvraag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking rijbewijzenregister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven