Sluiting aanvragen subsidie investeringsprojecten primaire landbouw

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 11-12-1998 t/m 23-01-2004

Sluiting aanvragen subsidie investeringsprojecten primaire landbouw

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1.3, derde lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor subsidie ter zake van investeringen als bedoeld in paragraaf 2 (Investeringsprojecten primaire landbouw) van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 december 1998

De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina