Regeling herkansing schoolexamen vwo/havo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 19-12-1998 t/m 30-12-2004

Regeling herkansing schoolexamen vwo/havo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel VI, onderdeel F, tweede lid, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322, 1997 (profielen voortgezet onderwijs);

Besluit:

Artikel 1. Afwijking regeling herkansing en herexamen schoolexamen vwo en havo

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs respectievelijk de examencommissie vavo kan voor het schoolexamen vwo en havo een regeling voor herkansing, voor herexamen of voor beide vaststellen die afwijkt van de bepalingen van artikel 35a en artikel 35b van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo

  • 2 In de regeling wordt in elk geval bepaald in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Tot die gevallen kan behoren dat de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest aan de desbetreffende toets – een praktische opdracht daaronder begrepen – deel te nemen.

  • 3 De regeling wordt opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling herkansing schoolexamen vwo/havo

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina