Regeling vaststelling maximumpremies Wtz

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling vaststelling maximumpremies Wtz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de categorie van personen die met ingang van 1 april 1986 een overeenkomst van standaardverzekering heeft afgesloten en die op de dag daaraan voorafgaand verzekerd of medeverzekerd was in de vrijwillige verzekering ingevolge de Ziekenfondswet, bedraagt de premie ten aanzien van verzekerden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt een bedrag van ten hoogste € 142 per verzekerde per maand en ten aanzien van verzekerden, jonger dan 65 jaar, een bedrag van ten hoogste € 110,50 per verzekerde per maand. Voor eigen, aangehuwde of pleegkinderen tot 30 jaar, die recht hebben op een tegemoetkoming ingevolge hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan wel voor wie aanspraak bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet of recht bestaat op persoonsgebonden aftrek wegens uitgaven voor levensonderhoud van kinderen ingevolge artikel 6.1, en afdeling 6.4, van de Wet inkomstenbelasting 2001 jo. artikel 35 en 36, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 en die tezamen met hun ouders of een van hun ouders zijn verzekerd, bedraagt de premie ten hoogste € 55,25 per kind per maand. Premie is voor ten hoogste twee kinderen verschuldigd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de categorie van personen die een overeenkomst van standaardverzekering heeft afgesloten, met uitzondering van de in de artikelen 1 en 4 bedoelde categorieën, bedraagt de premie een bedrag van ten hoogste € 142 per verzekerde per maand. Voor eigen, aangehuwde en pleegkinderen tot 30 jaar, die recht hebben op een tegemoetkoming ingevolge hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan wel voor wie aanspraak bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslag-wet of recht bestaat op persoonsgebonden aftrek wegens uitgaven voor levensonderhoud van kinderen ingevolge artikel 6.1, en afdeling 6.4, van de Wet inkomstenbelasting 2001 jo. artikel 35 en 36, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 en die tezamen met hun ouders of een van hun ouders zijn verzekerd, bedraagt de premie ten hoogste € 71 per kind per maand. Premie is voor ten hoogste drie kinderen verschuldigd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het in artikel 1 bedoelde bedrag van ten hoogste € 142 per verzekerde per maand wordt aan de verzekerde in rekening gebracht met ingang van de eerste dag van de maand waarin die verzekerde de 65-jarige leeftijd bereikt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor de categorie van personen die een overeenkomst van standaardverzekering heeft afgesloten en die recht heeft op studiefinanciering ingevolge de Wet studiefinanciering 2000, bedraagt de premie voor verzekerden jonger dan 20 jaar ten hoogste € 15,30 per verzekerde per maand en zijn verzekerden die de 20-jarige leeftijd hebben bereikt, geen premie verschuldigd. Voor eigen, aangehuwde en pleegkinderen van de in de eerste volzin bedoelde verzekerden voor wie aanspraak bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet of recht bestaat op persoonsgebonden aftrek wegens uitgaven voor levensonderhoud van kinderen ingevolge artikel 6.1 en afdeling 6.4, van de Wet inkomstenbelasting 2001 jo. artikel 35 en 36 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 en die tezamen met hun ouders of een van hun ouders zijn verzekerd, is geen premie verschuldigd.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde verzekerden zijn met ingang van de eerste dag van de maand waarin die verzekerden de 20-jarige leeftijd bereiken, geen premie verschuldigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling maximumpremies Wtz.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina