Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan Scheepvaartinspectie

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004.]
Geraadpleegd op 28-11-2022.
Geldend van 01-07-2002 t/m 31-10-2004

Regeling, houdende terbeschikkingstelling ambtenaren van andere diensttakken dan de Scheepvaartinspectie in verband met het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm

De Minister van Verkeer en Water-staat,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004]

De aan de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat verbonden ambtenaren die belast zijn met toezicht en opsporing, worden ter beschikking gesteld van de Scheepvaartinspectie voor het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 februari 1995 (nr. S/J-10894/95), houdende terbeschikkingstelling ambtenaren van andere diensttakken dan de Scheepvaartinspectie in verband met het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm (Stcrt. 46) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven