Regeling verslaglegging

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 24-09-2008

Regeling verslaglegging

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 6, zevende lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 25-09-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Regionaal Directeur:

de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

b. werkgever, werknemer en arbeidsverhouding:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onderdelen b tot en met d, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

c. verzoek:

een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding;

d. verslag:

het verslag, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

e. Landelijk instituut sociale verzekeringen:

het Landelijk instituut sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

f. Arbeidsinspectie:

de bevoegde directeur van het regionaal kantoor van de Arbeidsinspectie, bedoeld in artikel 4:5 van het Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het verslag wordt over ieder kwartaal aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, al dan niet door tussenkomst van een door hem aan te wijzen rechtspersoon, uitgebracht.

 • 2 De Regionaal Directeur zendt de voor het verslag benodigde inlichtingen en gegevens binnen vier weken na het verstrijken van het kwartaal toe aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan wel aan de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon.

§ 2. Inhoud verslag

[Vervallen per 25-09-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het verslag vermeldt met betrekking tot het betreffende kwartaal het aantal verzoeken:

  • a. dat is ingediend;

  • b. dat niet in behandeling is genomen op grond van het feit dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling ervan;

  • c. waarvoor toestemming is verleend;

  • d. waarvoor toestemming is geweigerd;

  • e. dat is ingetrokken en waarbij de arbeidsverhouding is geëindigd;

  • f. dat is ingetrokken en waarbij de arbeidsverhouding niet is geëindigd;

  • g. ten aanzien waarvan nog geen beslissing is genomen.

 • 2 Bij de in het eerste lid bedoelde gegevens wordt onderscheid gemaakt naar de grond waarop deze berusten, te weten:

  • a. bedrijfseconomische redenen, individueel;

  • b. bedrijfseconomische redenen, onderdeel uitmakend van collectief ontslag;

  • c. arbeidsongeschiktheid;

  • d. overige niet bedrijfseconomische redenen.

 • 3 Bij de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens wordt onderscheid gemaakt naar:

  • a. het aantal malen dat werkgever en werknemer in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar voren te brengen;

  • b. de bedrijfstak waartoe het bedrijf van de werkgever behoort, aan de hand van de volgende categorieën:

   Categorie

   Bedrijfstak

   1

   Landbouw, visserij

   2

   Delfstoffenwinning en Nutsbedrijven

   3

   Industrie

   4

   Bouw

   5

   Handel

   6

   Horeca

   7

   Vervoer en communicatie

   8

   Financiële en zakelijke dienstverlening, met uit zondering van uitzendbureaus

   9

   Uitzendbureaus

   10

   Openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, cultuur en overige dienstverlening

  • c. het aantal werknemers dat in het bedrijf van de werkgever werkzaam is, onderscheiden naar:

   • -

    minder dan 10;

   • -

    10 tot 100 werknemers;

   • -

    100 of meer werknemers.

  • d. geslacht van de werknemer;

  • e. leeftijd van de werknemer aan de hand van de volgende leeftijdscategorieën;

   • -

    15 tot en met 24 jaar;

   • -

    25 tot en met 34 jaar;

   • -

    35 tot en met 44 jaar;

   • -

    45 tot en met 54 jaar; en

   • -

    55 jaar en ouder.

  • f. de duur van de behandeling, aan de hand van de volgende perioden:

   • -

    minder dan 2 weken;

   • -

    2 tot 4 weken;

   • -

    4 tot 6 weken;

   • -

    6 tot 8 weken; en

   • -

    8 of meer weken.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

 • 2 Bij het in het eerste lid bedoelde gegeven wordt vermeld in hoeveel gevallen de Regionaal Directeur de werknemer in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, te onderscheiden naar het aantal gevallen waarin de werknemer wel en het aantal gevallen waarin de werknemer niet alsnog bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen opzegging.

Artikel 5

[Vervallen per 25-09-2008]

Het verslag vermeldt met betrekking tot het betreffende kwartaal in hoeveel gevallen de voor de werkgever en werknemer gestelde termijnen om hun zienswijze naar voren te brengen op grond van artikel 2:1 of artikel 2:2, derde lid, van het Ontslagbesluit zijn verlengd. Daarbij wordt aangegeven welke bijzondere omstandigheden aan de verlenging ten grondslag liggen.

Artikel 6

[Vervallen per 25-09-2008]

Het verslag vermeldt met betrekking tot het betreffende kwartaal het aantal gevallen waarin op grond van artikel 5:2, tweede lid van het Ontslagbesluit het advies van het Landelijk instituut verzekeringen is ingewonnen. Daarbij wordt aangegeven hoe vaak het advies wel en hoe vaak het advies niet is gevolgd. Indien het advies niet is gevolgd wordt de reden van de afwijking vermeld.

Artikel 7

[Vervallen per 25-09-2008]

Het verslag vermeldt met betrekking tot het betreffende kwartaal het aantal gevallen waarin de Regionaal Directeur op grond van artikel 2:3 van het Ontslagbesluit de Arbeidsinspectie heeft verzocht een onderzoek in te stellen.

Artikel 8

[Vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het verslag vermeldt met betrekking tot het betreffende kwartaal de klachten die tegen de Regionaal Directeur te aanzien van de behandeling van of de beslissing op verzoeken zijn ingediend.

 • 2 Bij het in het eerste lid bedoelde gegevens wordt onderscheid gemaakt naar de aard van de klachten.

Artikel 9

[Vervallen per 25-09-2008]

Bij de in artikelen 4 tot en met 8 bedoelde inlichtingen en gegevens wordt met betrekking tot de verzoeken onderscheid gemaakt naar de grond waarop deze berusten, te weten:

 • a. bedrijfseconomische redenen, individueel;

 • b. bedrijfseconomische redenen, onderdeel uitmakend van collectief ontslag;

 • c. arbeidsongeschiktheid, en

 • d. overige niet bedrijfseconomische redenen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1998

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina