Vaststellingsregeling budgetcorrectie beroepsonderwijs en normbedrag exploitatiekosten [...] Opleiding Petroleum en Gastechnologie Onderhoudstechniek

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 18-12-1998 t/m 30-12-2004

Vaststellingsregeling budgetcorrectie beroepsonderwijs en normbedrag exploitatiekosten pre-sea cursus Opleiding Petroleum en Gastechnologie Onderhoudstechniek

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.37, tweede lid, en 12.3.48, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vast stellen budgetcorrectie

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De budgetcorrectie voor het kalenderjaar 1998, bedoeld in artikel 8 van de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000, wordt vastgesteld op 1,78%.

  • 2 In afwijking van artikel 3 van de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000 past de minister de budgetcorrectie, bedoeld in het eerste lid, toe op de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs van een instelling, waarin niet zijn begrepen:

    • a. de wachtgeldopslag, bedoeld in de Afwijkingsregeling wachtgeldopslag voor de bve-sector, zoals luidend op 31 juli 1995, en

    • b. de toevoeging aan en vermindering van de rijksbijdrage inzake werkloosheidsuitkeringen en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid aan gewezen personeel, bedoeld de artikelen 11c en 11d, van deze Overgangsregeling, zoals luidend op 1 augustus 1998.

Artikel 2. Wijziging Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 3. Publicatie

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 1998, artikel 2, onderdeel a, werkt terug tot en met 1 augustus 1998 en artikel 2, onderdeel b, werkt terug tot en met 1 augustus 1997.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina