Wijziging subsidieregeling exportmedewerkers midden- en kleinbedrijf en uitvoering van artikel 4, eerste lid

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 18-12-1998 t/m 10-06-2005

Wijziging subsidieregeling exportmedewerkers midden- en kleinbedrijf en uitvoering van artikel 4, eerste lid

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsieregeling exportmedewerkers midden- en kleinbedrijf 1998.]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Subsieregeling exportmedewerkers midden- en kleinbedrijf 1998 wordt vastgesteld op f 1.000.000.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina