Regeling vaststelling verschuldigde delen werkgevers en werknemers in de Awf-premie en de franchises WW 1999

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 21-09-2004

Regeling vaststelling van door werkgevers en werknemers verschuldigde delen in het deel van de premie dat ten gunste komt van het Awf en vaststelling franchise WW voor het jaar 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 81, derde lid, van de Werkloosheidswet en artikel 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de Awf-premie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

  • b. de wachtgeldpremie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk admini-streert.

Artikel 2. Werkgevers- en werknemersdeel

[Vervallen per 22-09-2004]

Voor het jaar 1999 is van het loon, rekening houdende met artikel 4, 6,10% aan Awf-premie verschuldigd door de werknemer en 4,00% aan Awf-premie verschuldigd door de werkgever.

Artikel 3. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 1999 vastgesteld op f 0,- per dag.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde Awf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 1999 vastgesteld op f 108,- per dag.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling vaststelling verschuldigde delen werkgevers en werknemers in de Awf-premie en de franchises WW 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 1998

de

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en WerkgelegenheidSociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina