Wijzigingsbesluit Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Bijdragebesluit [...] ouder en kind, dieetadvisering en bijdrage voor de zorg)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2014

Besluit van 3 december 1998 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Bijdragebesluit zorg in verband met het afschaffen van het algemeen systeem van eigen bijdragen, van de toegangsbijdrage voor de thuiszorg, zorg aan ouder en kind en dieetadvisering en van de bijdrage voor de zorg, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder d, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 oktober 1998, VPZ/VU-983063, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Ziekenfondswet en artikel 6, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1998, No. W13.98.0476);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 1998, VPZ/VU-983557, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999, met dien verstande dat de wijzigingen van artikel I, onder A, voor zover het betreft de wijziging van artikel 2a, derde lid, en artikel II, onder C, buiten toepassing blijven voor verstrekkingen en zorg verleend voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vijftiende december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina