Regeling piketvergoeding NCC

[Regeling vervallen per 26-08-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 25-08-2009

Regeling piketvergoeding NCC

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Overwegende, dat ingevolge het besluit van 18 december 1997, nummer EA97/U4334, het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) is ingesteld, als opvolger van het Landelijk Coördinatiecentrum;

 • dat het Nationaal Coördinatiecentrum tot taak heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij te staan bij de voorbereiding en uitvoering van de taken op het terrein van crisisbeheersing en handhaving van de openbare orde en veiligheid;

 • dat het voor een goede taakuitoefening noodzakelijk is dat het Nationaal Coördinatiecentrum permanent bereikbaar is;

 • dat in verband met de noodzakelijke bereikbaarheid aan de medewerkers van het Nationaal Coördinatiecentrum een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst wordt opgedragen als bedoeld in artikel 18a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Gelet op artikel 18a, zesde lid, en artikel 25, eerste lid, aanhef en onder b, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Gehoord de Ondernemingsraad van het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

Gehoord de Bijzondere Commissie ex artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 26-08-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. medewerker:

de medewerker, werkzaam bij het Nationaal Coördinatie-centrum, die op grond van het rooster is aangewezen voor het verrichten van een piketdienst ten behoeve van het Nationaal Coördinatiecentrum;

2. piketdienst:

de door het bevoegd gezag opgedragen beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst als bedoeld in artikel 18a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met strikte plaatsgebondenheid aan de woning van de desbetreffende medewerker alwaar indien nodig werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2. Vergoeding voor piketdienst

[Vervallen per 26-08-2009]

 • 1 Aan de medewerker die een piketdienst heeft verricht wordt een vergoeding toegekend voor elk uur van de door hem verrichtte piketdienst ter grootte van:

  maandag t/m vrijdag

  € 1,70

  zaterdag, zon- en feestdagen

  € 3,41

 • 2 De hoogte van de vergoeding wordt aangepast conform de algemene salarisherzieningen.

Artikel 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 26-08-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

 • 2 De Beschikking Bereikbaarheidsdienst LCC van 21 juni 1990, nummer P88/286/13 en AB88/443/9, wordt hierbij ingetrokken.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling piketvergoeding NCC.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina