Regeling nummeridentificatie

[Regeling vervallen per 19-05-2004.]
Geldend van 15-12-1998 t/m 18-05-2004

Regeling nummeridentificatie

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 8 en 9 van richtlijn nr. 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (PbEG 1998, L 24);

Gelet op artikel 11.9, derde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 19-05-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Telecommunicatiewet;

 • b. aanbieders: aanbieders, bedoeld in artikel 11.9, eerste lid, van de wet.

§ 2. Blokkering en weigering

[Vervallen per 19-05-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2004]

De aanbieders bieden de in artikel 11.9, tweede lid, onder b, onderdeel 1°, van de wet genoemde mogelijkheid kosteloos aan. De aanbieders zijn echter bevoegd van de abonnee een redelijke vergoeding voor het gebruik van deze mogelijkheid te verlangen, indien herhaald gebruik zonder redelijk doel door de abonnee daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2004]

De in de artikel 11.9, tweede lid, van de wet bedoelde mogelijkheden worden door de aanbieders zodanig ingericht dat het gebruik, de bediening of de inwerkingstelling daarvan van eenvoudige aard is.

§ 3. Internationale aspecten van num-meridentificatie

[Vervallen per 19-05-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2004]

 • 1 De aanbieders dragen er zorg voor dat de in artikel 11.9, tweede lid, onder a, van de wet bedoelde mogelijkheid beschikbaar is voor oproepen van in Nederland aanwezige netwerkaansluitpunten naar andere landen.

 • 2 De aanbieders dragen er zorg voor dat de in artikel 11.9, tweede lid, onder b, van de wet bedoelde mogelijkheden beschikbaar zijn voor oproepen gedaan uit andere landen naar in Nederland aanwezige netwerkaansluitpunten.

§ 4. Publieksvoorlichting

[Vervallen per 19-05-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 19-05-2004]

 • 1 De aanbieders dragen er zorg voor dat voor eenieder voldoende informatie beschikbaar is met betrekking tot nummeridentificatie, de daarbij geboden mogelijkheden tot weigering en blokkering van deze faciliteit, en de financiële aspecten daarvan.

 • 2 De aanbieders informeren abonnees over voorgenomen wijzigingen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de met hen gesloten overeenkomsten, voorzover die betrekking hebben op nummeridentificatie en voordat deze wijzigingen van kracht worden.

 • 3 Degene die een openbare betaaltelefoon exploiteert draagt er zorg voor dat deze spreekgelegenheid is voorzien van een eenvoudige aanduiding van:

  • a. de omstandigheid dat de verstrekking van het nummer en de bijbehorende gegevens aan de beheerder van een alarmnummer voor publieke diensten overeenkomstig artikel 11.10, eerste lid, van de wet plaatsvindt, indien het alarmnummer wordt opgeroepen;

  • b. de omstandigheid of het nummer van het desbetreffende toestel wordt verstrekt of geblokkeerd indien een oproep wordt gedaan, de omstandigheid of de verstrekking of de blokkering ongedaan kan worden gemaakt, en de wijze waarop die ongedaanmaking plaatsvindt.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 19-05-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 19-05-2004]

De exploitanten, bedoeld in artikel 5, derde lid, dragen er zorg voor dat de door hen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling geëxploiteerde openbare betaaltelefoon uiterlijk een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling zijn voorzien van de aanduidingen, bedoeld in artikel 5, derde lid.

Artikel 7

[Vervallen per 19-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 december 1998.

Artikel 8

[Vervallen per 19-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nummeridentificatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina