Regeling aanvraag en toelating vergunningen op volgorde van binnenkomst of bij wijze van voorrang

[Regeling vervallen per 29-10-2003.]
Geldend van 05-09-2001 t/m 28-10-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende regels omtrent de aanvraag van een vergunning en de aanwijzing van categorieën radiozendapparaten, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 11, 12, 14, en 18 van het Frequentiebesluit;

Besluit:

Hoofdstuk 2. De aanvraag van een vergunning

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 2

[Vervallen per 29-10-2003]

 • 1 Een aanvraag tot verlening van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte door middel van de procedure op volgorde van binnenkomst of bij wijze van voorrang, dient te geschieden door middel van een daartoe strekkend formulier.

 • 2 De aanvraag tot verlening van een vergunning voor frequentieruimte alsmede de aanvraag tot wijziging of intrekking van een vergunning wordt ingediend bij de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van aanvragen die betrekking hebben op openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten verstrekt de minister een afschrift aan het college.

 • 3 Een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten dienste van singlepoint-singlepoint straalverbindingen, alsmede een aanvraag voor de verlening, wijziging of intrekking van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten dienste van de maritieme radiocommunicatie of voor het gebruik van frequentieruimte ten dienste van het doen van onderzoekingen kan bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie worden ingediend langs elektronische weg met gebruikmaking van een daartoe strekkend elektronisch aanvraagformulier.

 • 4 De aanvrager die voor de eerste maal een aanvraag langs elektronische weg als bedoeld in het derde lid indient, geeft daarbij een persoonlijke code op en verzendt binnen drie dagen na de datum van elektronische verzending van het elektronisch aanvraagformulier aan de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat per gewone post een door hem ondertekende schriftelijke verklaring dat hij een aanvraag langs elektronische weg heeft ingediend.

 • 5 Bij het indienen van een volgende aanvraag langs elektronische weg verstrekt de aanvrager naast de op het elektronische aanvraagformulier gevraagde gegevens de persoonlijke code, bedoeld in het vierde lid.

 • 6 Voor de verklaring, bedoeld in het vierde lid, gebruikt de aanvrager de door de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat opgestelde modelverklaring.

 • 7 Indien de aanvraag tot verlening van een vergunning betrekking heeft op frequentieruimte die is bestemd voor openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten, kan de minister, naast de gegevens die worden gevraagd in het formulier, nadere gegevens vragen aan de aanvrager ter beoordeling van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder b.

Hoofdstuk 3. Toelatingscriteria

[Vervallen per 29-10-2003]

paragraaf 1. openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 3

[Vervallen per 29-10-2003]

 • 1 Een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die bestemd is voor het aanbieden van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten dan wel bestemd is voor commerciële omroep wordt slechts verleend aan de aanvrager die:

  • a. voldoet aan de navolgende voorwaarden met betrekking tot zijn financiële positie:

   • 1º. de aanvrager verkeert niet in staat van faillissement, noch is een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager ingediend,

   • 2º. de aanvrager is geen surséance van betaling verleend, noch is ten aanzien van de aanvrager surséance van betaling aangevraagd,

   • 3º. er is geen beslag gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager;

  • b. op grond van de in de aanvraag vermelde gegevens naar het oordeel van de minister naar verwachting kan voldoen aan het met betrekking tot de vergunning bepaalde.

 • 2 Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend als de aanvrager aantoont een redelijk belang te hebben bij de gevraagde vergunning.

paragraaf 2. maritieme radiocommunicatie

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 4

[Vervallen per 29-10-2003]

 • 1 Een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten dienste van de maritieme radiocommunicatie wordt verleend aan natuurlijke personen van 16 jaar en ouder indien dezen in het bezit zijn van een geldig certificaat van bediening of aan rechtspersonen.

 • 2 Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend als de aanvrager aantoont een redelijk belang te hebben bij de gevraagde vergunning.

paragraaf 3. radiozendamateurs

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 5

[Vervallen per 29-10-2003]

 • 1 Vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte ten dienste van het doen van onderzoekingen worden onderverdeeld in de categorieën A, C, en N, welke worden onderscheiden door de voor elk van deze categorieën toegewezen frequentiebanden en de toegestane zendvermogens zoals aangegeven in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

 • 2 Een vergunning als bedoeld in het eerste lid van de categorie A of C wordt slechts verleend aan natuurlijke personen van 14 jaar en ouder die met goed gevolg het vereiste examen hebben afgelegd dat voor de te onderscheiden categorieën verschillend is.

 • 3 Een vergunning als bedoeld in het eerste lid van de categorie N wordt slechts verleend aan natuurlijke personen van 12 jaar en ouder die met goed gevolg het voor die categorie vereiste examen hebben afgelegd.

 • 4 Een vergunning als bedoeld in het eerste lid van de categorie A wordt slechts verleend aan verenigingen van radiozendamateurs waarvan het ledental en de samenstelling voldoende representatief is voor de door de vereniging te behartigen belangen van de radiozendamateurs.

 • 5 Een vergunning van de categorie A of C wordt slechts verleend aan onderwijsinstellingen waarvan het doen van onderzoekingen met radiozendapparaten essentieel is voor het geven van het onderwijs.

 • 6 Aan andere aanvragers dan bedoeld in de leden 2 tot en met 5 wordt slechts een vergunning verleend in de categorie A, C, of N indien dezen naar het oordeel van de minister geacht kunnen worden op enigerlei wijze in het belang van het wetenschappelijk onderzoek van het radiospectrum werkzaam te zijn.

paragraaf 4. overig gebruik

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 6

[Vervallen per 29-10-2003]

Een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor ander gebruik dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5 wordt slechts verleend indien de aanvrager aantoont een redelijk belang te hebben bij de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4. Frequentieruimte waarvoor geen vergunning is vereist

[Vervallen per 29-10-2003]

paragraaf 1. storing

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 7

[Vervallen per 29-10-2003]

De gebruiker van frequentieruimte waarvoor geen vergunning is vereist, zorgt er voor dat door het gebruik van het gewenste signaal van het radiozendapparaat geen storing of belemmering wordt veroorzaakt in andere radiozendapparaten dan wel in overige elektrische of elektronische apparaten.

paragraaf 2. aanwijzing categorieën radiozendapparaten

[Vervallen per 29-10-2003]

Artikel 8

[Vervallen per 29-10-2003]

 • 1 Als categorieën radiozendapparaten, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder a, van de wet, worden aangewezen:

  • a. randapparaten, zijnde koordloze telefoons, die bestemd zijn voor aansluiting op een vast openbaar telefoonnetwerk, mits de in bijlage 3 aangegeven frequentiebanden en de daarbij behorende gebruiksvoorschriften in acht worden genomen;

  • b. randapparaten die bestemd zijn voor aansluiting op een mobiel openbaar telefoonnetwerk;

  • c. radiozendapparaten voor algemene radiocommunicatie in de 27 MHz-frequentieband (CB), mits de in bijlage 3 aangegeven frequentiebanden en de daarbij behorende gebruiksvoorschriften in acht worden genomen;

  • d. mobiele VHF/UHF radiotelefonen voor landmobiel gebruik die daadwerkelijk en krachtens een daartoe gesloten overeenkomst onderdeel zijn van een besloten netwerk, dat deel is van een radionetwerk met dynamische frequentietoewijzing ten behoeve waarvan een vergunning is verleend voor het gebruik van frequentieruimte (trunkinginstallatie);

  • e. randapparaten bestemd voor aansluiting op een openbaar satellietsysteem, ten behoeve van mobiele communicatie, met uitzondering van het nood-, spoed en veiligheidsverkeer;

  • f. mobiele UHF radiotelefonen, werkend in de frequentieband 446 MHz, bedoeld voor algemeen gebruik ten behoeve van spraak over korte afstand (PMR 446), mits de in bijlage 3 aangegeven frequentiebanden en de daarbij behorende gebruiksvoorschriften in acht worden genomen;

  • g. de in bijlage 2 bedoelde categorieën radiozendapparaten, mits de in die bijlage aangegeven frequentiebanden en de daarbij behorende gebruiksvoorschriften in acht worden genomen;

  • h. randapparaten, zijnde satellietgrondstations (SGS), werkend in de frequentiebanden 14.00 GHz tot 14.50 GHz en 29.50 GHz tot 30.00 GHz, met een maximaal uitgangsvermogen van 2 Watt en een maximaal uitgestraald vermogen van 50 dBWatt e.i.r.p. 1, en geplaatst op een afstand van ten minste 500 meter buiten de begrenzing van een luchtvaartterrein als bedoeld in de Luchtvaartwet;

  • i. randapparaten voor mobiele communicatie via ionisatiesporen van meteoren, werkend in de frequentieband 39.00 tot 39.20 MHz, met een maximaal uitgestraald vermogen van 50 Watt e.r.p. 2 en een kanaalafstand van 25 kHz, alsmede een maximale uitzendtijd van 100 milliseconden en een minimale wachttijd van 10 seconden, met een totaal van 24 uitzendingen per 24 uur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage 1,. bedoeld in artikel 5, eerste lid

[Vervallen per 29-10-2003]

Categorie vergunning

Toegestane zendvermo

gen in watt

Frequentiebanden in MHZ

Status 3

Klassen van uitzending

van

tot

A

400

0.1357

0.1378

S

A1A

   

10.1

10.15 4

 

A1A, F1A, G1A, J2A

   

1.81

1.85

P

Geen beperkingen ten aanzien van klassen van uitzending tenzij in de voorschriften anders is bepaald

   

3.5

3.8

   
   

7.0

7.1

   
   

14.0

14.35

   
   

18.068

18.168

   
   

21.0

21.45

   
   

24.89

24.99

   
   

28.0

29.7

   

A/C

120

50.0

50.45

S

 

A/C

400

144.0

146.0

P

 
   

430.0

436.0

   
   

436.0

440.0

S

 

A/C

120

1240.0

1300.0

S

Geen beperkingen ten aanzien van klassen van uitzending tenzij in de voorschriften anders is bepaald

   

2320.0

2450.0

   
   

3400.0

3410.0

   
   

5650.0

5850.0

   
   

10000.0

10500.0

   
   

24000.0

24050.0

P

 
   

24050.0

24250.0

S

 
   

47000.0

47200.0

P

 
   

75500.0

76000.0

   
   

76000.0

81000.0

S

 
   

142000.0

144000.0

P

 
   

144000.0

149000.0

S

 
   

241000.0

248000.0

S

 
   

248000.0

250000.0

P

 

N

25

144.110

144.130

P

A1A

   

144.275

144.350

 

A1A, J3E

   

144.992

145.795

 

A1A, F1A, F1B, F2A, F2B, F3E, G3E

   

430.000

432.500

P

A1A, F1A, F2A, F3E, G3E, J3E, F1B, F2B, G1B, G2B, F1D, F2D, G1D, G2D

   

433.392

433.583

 

F1A, F2A, F3E, G3E

Mij bekend,

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage 2,. bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g

[Vervallen per 29-10-2003]

Categorie 1. Radiozendapparaten bestemd voor telemetrie, telecommand, alarmering, data in het algemeen, en andere soortgelijke toepassingen

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabel: zie Aanhangsel

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

6765-6795 kHz 5

2

1 of 2

13

1

[-]

b

13.553-13.567MHz5

2

1 of 2

13

1

[-]

c

26.957-27.283 MHz15

2 of 8 6

1 of 2

13

1

[-]

d

40.660-40.700 MHz5

86

1 of 2

13

1

[-]

e

433.050-434.790 MHz5, 7

86

1 of 2

13

1

[-]

f

868.000-868.600 MHz 8

96

1 of 2

6 910

1

2

g

868.700-869.200 MHz

96

1 of 2

6910

1

1

i

869.400 - 869.650 MHz

126

1 of 2

6 11

1

3

k

869.700-870.000 MHz

7a6

1 of 2

6 of 79

1

4

l

2400-2483.5 MHz5

8 12

1 of 2

13

1

[-]

m

5725-5875 MHz5

912

1 of 2

13

1

[-]

n

24.00-24.25 GHz5

1112

1 of 2

13

1

[-]

o

61.0-61.5 GHz 513

1112

1 of 2

13

2

[-]

p

122-123 GHz513

1112

1 of 2

13

2

[-]

q

244 – 246 GHz513

1112

1 of 2

13

2

[-]

Categorie 2. Radiozendapparaten bestemd voor het detecteren van lawineslachtoffers

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabel: zie Aanhangsel

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

2275 Hz

2

1

12 14

1

4

b

457 kHz

1

1

1214

1

4

Categorie 3. Radiozendapparaten bestemd voor Loca Area Netwerken, RLANs en HIPERLANs

[Vervallen per 29-10-2003]

Local Area Netwerken (RLANs)

Voor de betekenis van de codering: zie Aanhangsel

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

2400 – 2483.5 MHz 15

11 1617

1 of 2

13 18

1

-

High Performance Local Area Networks ( HIPERLANs)

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabel: zie Aanhangsel.

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

b

5150 – 5250 MHz

1316

2

13

1

-

c

5250 – 5300 MHz 19

1316

2

13

2

-

d

17.1 – 17.3 GHz 20

1116

2

13

2

-

Categorie 5. Radiozendapparaten bestemd voor wegtransport en verkeerstelematica

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabel: zie Aanhangsel.

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

5795 - 5805 MHz 21

14 of 15 22

1 of 2

12 23

1

-

c

63 - 64 GHz 24

1622

2

13

1

-

d

76 - 77 GHz 25

1622

2

13

1

-

Categorie 6. Radiozendapparaten bestemd voor bewegingsdetectie en signalering

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering: zie Aanhangsel.

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

2400 -2483,5 MHz 26

9 27

1 of 2

13

2

-

b

9200 - 9500 MHz

927

1 of 2

13

2

-

c

9500 - 9975 MHz

927

1 of 2

13

1

-

e

13,4 - 14,0 GHz

927

1 of 2

13

1

-

f

24,05 - 24,25 GHz

927

1 of 2

13

1

-

Categorie 7. Radiozendapparaten bestemd voor alarmering

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering: zie Aanhangsel.

Alarmering in het algemeen

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

868,60 - 868,70 MHz 28

8 29

1 of 2

6

1

1

b

869,25 - 869,30 MHz

829

1 of 2

6

1

1

c

869,65 - 869,70 MHz

929

1 of 2

6

1

3

 

Sociale Alarmering

             
 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

d

869,20 - 869,25 MHz

829

1 of 2

6

1

1

Categorie 8. Radiozendapparaten bestemd voor modelbesturing

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabellen: zie Aanhangsel

Beschikbaar in Nederland en in de meeste overige CEPT landen

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

26,995 27,045 27,095 27,145 27,195 MHz

11 30

2

3

1

-

b

34,995 - 35,225 MHz 31

1130

2

3

1

-

c

40,665 40,675 40,685 40,695 MHz

1130

2

3

1

-

 

Uitsluitend in Nederland toegewezen frequenties

             
 

Frequentieband MHz

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

[d]

30,085 30,095 30,105 30,115 30,185 30,195

1130

2

3

2

-

[e]

40,715 40,725 40,735 40,765 40,775 40,785 40,815 40,825 40,835 40,865 40,875 40,885 40,915 40,925 40,935 40,965 40,975 40,985

1130

2

3

2

-

Categorie 9. Radiozendapparaten bestemd voor inductieve systemen

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabellen: zie Aanhangsel

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

9 - 70 kHz

3

1,2 of 3 2 32

13

1

[-]

b

70 -119 kHz

2

1,2 of 332

13

1

[-]

c

119 - 135 kHz

3

1,2 of 332

13

1

[-]

 

Het maximaal toegestane H - veld is in figuur 1 weergegeven.

             
 

Frequentieband 33

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

d

6765 - 6795 kHz

2

1,2 of 332

13

1

[-]

e

7400 - 8800 kHz

5

1,2 of 332

13

1

[-]

f

13,553 - 13,567 MHz

2

1,2 of 332

13

1

[-]

g

26,957 - 27,283 MHz

2

1,2 of 332

13

1

[-]

Bijlage 46736.png

Categorie 10. Radiozendapparaten bestemd voor laagvermogen draadloze audioverbindingen

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabel: zie Aanhangsel

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Bandbreedte

Duty-

cycle

Modulatie

 

(Tabel 1)

(Tabel 2)

 

(Tabel 5)

 

195-202 MHz

         

470-557 MHz

         

630-637 MHz

         

638-701 MHz

10 34

1 of 2 35

200 kHz (-60dBc)

4

FM 36

702-790 MHz

         

806-814 MHz

         

814-846 MHz

         

Categorie 12. Radiozendapparaten bestemd voor actieve medische implantaten met een extreem laag vermogen

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabel: zie Aanhangsel

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

d

402 - 405 MHz

5a 37

1 of 2

6 38

1

-

Categorie 13. Radiozendapparaten bestemd voor draadloze audio-overdracht

[Vervallen per 29-10-2003]

Voor de betekenis van de codering van de onderstaande tabel: zie Aanhangsel

 

Frequentieband

Vermogen

Antenne

Kanaal- afstand

Toelating

Duty-

cycle

   

(Tabel 1)

(Tabel 2)

(Tabel 3)

(Tabel 4)

(Tabel 5)

a

863 - 865 MHz

8

1

13

1

4

Aanhangsel bij bijlage 2

[Vervallen per 29-10-2003]

Tabel 1: Zendvermogen of veldsterkte

 
   

Maximum zendvermogen

 

1

7 dBµA/m op 10 meter afstand

 

2

42 dBµA/m op 10 meter afstand

3

3

72 dBµA/m op 10 meter afstand

(vanaf 30 kHz met een afname van 3,5 dB/oktaaf)

 
 

4

38 dBµA/m op 10 meter afstand

(vanaf 135 kHz tot 4,78 MHz met een afname van 3,5 dB per oktaaf )

 
 

5

9 dBµA/m op 10 meter afstand

 

5a

25 µW 39

 

6

1 mW39

 

7

2 mW39

 

7a

5 mW39

 

8

10 mW39

 

9

25 mW39

 

10

50 mW39

 

11

100 mW39

 

12

500 mW39

 

13

1 W39

 

14

2 W39

 

15

8 W39

 

16

Nog vast te stellen39

Tabe 2: Antennesoort

 
   

Soort zendantenne

1

1

Geïntegreerde antenne.

(Apparaat en antenne vormen een geheel. Het apparaat bezit geen uitwendige antenne aansluiting.)

 

2

2

Voorgeschreven antenne.

(Het apparaat bezit een externe antenne aansluiting. Gebruik van het apparaat is toegestaan in combinatie met een antenne van voorgeschreven type.)

 

3

3

Externe antenne.

(Het apparaat bezit een externe antenne aansluiting. Gebruik van het apparaat is toegestaan in combinatie met ieder type antenne.)

 

Tabel 3: Toegestane kanaalafstand

 
   

Kanaalafstand

 

1

5 kHz

 

2

6,25 kHz

 

3

10 kHz

 

4

12,5 kHz

 

5

20 kHz

 

6

25 kHz

 

7

50 kHz

 

8

75 kHz

 

9

100 kHz

 

10

150 kHz

 

11

200 kHz

 

12

Andere kanaal afstand.

 

13

Geen kanaal afstand. De toegewezen frequentieband mag in zijn geheel worden gebruikt

Indien er een kanaalraster binnen een frequentieband van toepassing is, grenst het eerste kanaal aan de laagst genoemde frequentie.

De centrale frequentie van het eerste radiokanaal bevindt zich een half rasterkanaal hoger in frequentie.

Tabe 5 : Indeling naar uitzendtijd in verhouding tot een volle periodetijd (Duty cycle)

 
   

Waardering

Uitzendtijd in verhouding tot een volle periodetijd. (Time/Full cycle)

Uitleg: Voor het overgrote deel van de toepassingen is de ‘aan’ periode korter dan de ‘uit’ periode.

Vaak duurt een enkele uitzending slechts enkele milliseconden.

1

1

Erg kort

< 0,1 %

Het totaal van de ‘aan ‘ perioden binnen een aaneengesloten tijd van 1000 seconden is gelijk aan, of minder dan 1 seconde.

     

2

2

Kort

< 1,0 %

Het totaal van de ‘aan ‘ perioden binnen een aaneengesloten tijd van 100 seconden is gelijk aan, of minder dan 1 seconde.

     
 

3

Lang

< 10 %

Het totaal van de ‘aan ‘ perioden binnen een aaneengesloten tijd van 100 seconden ligt tussen de 1 en 10 seconden.

     
 

4

Erg lang

Tot en met 100 %

Normaal gesproken betreft het hier ‘continu’ uitzendingen .

Ook uitzendingen waarbij de totale ‘aan’ periode, per 100 seconden, meer dan 10 seconden bedraagt, worden hierbij ingedeeld.

     

Bijlage 3,. bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdelen a, c en f

[Vervallen per 29-10-2003]

Koordloze telefoons (artikel 8, eerste lid, onderdeel a)

toepassing

frequentieband/werkfrequentie (MHz)

vermogen

kanaalafstand

antenne

modulatie

koordloze telefoon

vast gedeelte

draagbaar gedeelte

kanaal nr

       
 

31,0375

39,9375

1

10 mW ERP

25 kHz

geïntegreerd

fase- of frequentie modulatie (F3E en G3E)

31,0625

39,9625

2

     

31,0875

39,9875

3

 

31,1125

40,0125

4

31,1375

40,0375

5

31,1625

40,0625

6

31,1875

40,0875

7

31,2125

40,1125

8

31,2375

40,1375

9

31,2625

40,1625

10

31,2875

40,1875

11

31,3125

40,2125

12

       

koordloze telefoon

vast gedeelte

draagbaar gedeelte

kanaal nr

       
 

914,0125

959,0125

1

10 mW ERP

25 kHz

geïntegreerd of extern

fase- of frequentie modulatie (F3E en G3E)

914,0625

959,0375

2

     

914,0375

959,0625

3

 
     

|

|

|

     

914,9375

959,9375

38

914,9625

959,9625

39

914,9875

959,9875

40

   

koordloze telefoon

werkfrequentie

kanaal nr

       
 

864,150

1

10 mW ERP

100 kHz

geïntegreerd of extern

FDMA/TDD

864,250

2

       

864,350

3

   

|

|

   

867,850

38

867,950

39

868,050

40

koordloze telefoon

werkfrequentie

       
 

1881,792

10 mW ERP

1,728 MHz

geïntegreerd

TDMA/TDD

1883,52

       

1885,248

1886,976

1888,704

1890,432

1892,16

1893,888

1895,616

1897,344

CB-apparatuur (artikel 8, eerste lid, onderdeel c)

CB- apparatuur

werk- frequentie

kanaal nr.

vermogen

kanaal- afstand

antenne

modulatie

 

26,965

1

4 Watt

10 kHz

geïntegreerd of extern

FM, AM

 

26,975

2

       
 

26,985

3

       
 

27,005

4

       
 

27,015

5

       
 

27,025

6

       
 

27,035

7

       
 

27,055

8

       
 

27,065

9

       
 

27,075

10

       
 

27,085

11

       
 

27,105

12

       
 

27,115

13

       
 

27,125

14

       
 

27,135

15

       
 

27,155

16

       
 

27,165

17

       
 

27,175

18

       
 

27,185

19

       
 

27,205

20

       
 

27,2150

21

       
 

27,2250

22

       
 

27,2350

23

       
 

27,2450

24

       
 

27,2550

25

       
 

27,2650

26

       
 

27,2750

27

       
 

27,2850

28

       
 

27,2950

29

       
 

27,3050

30

       
 

27,3150

31

       
 

27,3250

32

       
 

27,3350

33

       
 

27,3450

34

       
 

27,3550

35

       
 

27,3650

36

       
 

27,3750

37

       
 

27,3850

38

       
 

27,3950

39

       
 

27,4050

40

       

PMR 446-apparatuur (artikel 8, eerste lid, onderdeel f)

PMR 446 apparatuur

             
 

446,00625

 

500mW ERP

12,5 kHz

geïntegreerd

fase- of frequentie modulatie (F3 en G3)

 

446,01875

         
 

446,03125

         
 

446,04375

         
 

446,05625

         
 

446,06875

         
 

446,08125

         
 

446,09375

         
 1. Equivalent rondom uitgestraald vermogen

  ^ [1]
 2. Effectief uitgestraald vermogen

  ^ [2]
 3. P = primaire status Amateurdienst, S = secundaire status Amateurdienst.

  ^ [3]
 4. Het houden van radiowedstrijden is niet toegestaan.

  ^ [4]
 5. De band is eveneens beschikbaar gesteld voor industriële, wetenschappelijke en medische toepassingen (ISM).

  ^ [5]
 6. Onder het vermogen wordt het effectief uitgestraald vermogen van de zender verstaan, het “ERP”.

  ^ [6]
 7. Toepassingen met als doel de overdracht van audio en/of spraaksignalen worden ten sterkste afgeraden.

  ^ [7]
 8. Om wederzijdse beïnvloeding tussen CT2 en SRD inrichtingen te voorkomen wordt beneden 868,5 MHz het gebruik van SRD’s welke gebruik maken van vaste frequentiekanalen ontraden. Het wordt aanbevolen om daar een techniek te gebruiken, welke binnen de beschikbare band automatisch een vrij frequentiekanaal kiest.

  ^ [8]
 9. De frequentieband mag eveneens gebruikt worden voor breedband dataoverdracht ( in frequentie variërende zendinrichtingen).

  ^ [9]
 10. De frequentieband mag eveneens worden gebruikt voor spread spectrum technologie met een maximale bandbreedte van ongeveer 100 kHz.

  ^ [10]
 11. De gehele frequentieband mag eveneens worden gebruikt als 1 enkel kanaal voor dataoverdracht met hoge transmissiesnelheid.

  ^ [11]
 12. Onder het vermogen wordt hier het effectief uitgestraald vermogen ten opzicht van een isotrope straler bedoeld e.i.r.p.).

  ^ [12]
 13. Hiervoor is op dit moment nog geen ETSI norm beschikbaar.

  ^ [13]
 14. Continue draaggolf ( CW ) zonder modulatie.

  ^ [14]
 15. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

  ^ [15]
 16. Onder het vermogen wordt hier het effectief uitgestraald vermogen ten opzicht van een isotrope straler bedoeld (e.i.r.p.).

  ^ [16]
 17. Voor ‘direct sequence spread spectrum ‘ is de maximum spectrale vermogensdichtheid begrensd op -20 dBW/1 MHz. Voor ‘ frequency hopping spread spectrum’ is de maximale vermogensdichtheid begrensd op -10 dBW/100 kHz.

  ^ [17]
 18. Minimum data rate: 250 kbit/s.

  ^ [18]
 19. Slechts in enkele CEPT lidstaten beschikbaar.

  ^ [19]
 20. Hiervoor is op dit moment nog geen ETSI norm beschikbaar.

  ^ [20]
 21. De frequentieband van 5795 MHz tot 5805 MHz is beschikbaar gesteld voor communicatiesystemen van ‘ weg naar voertuig ’, hoofdzakelijk (maar niet exclusief ) ten behoeve van tolheffing.

  ^ [21]
 22. Onder het vermogen bedoelt men hier het effectief uitgestraald vermogen ten opzicht van een isotrope straler. (e.i.r.p.).

  ^ [22]
 23. Voor 5 MHz kanaalafstanden zijn de werkfrequenties: 5800 MHz -2.5 MHz 5800 MHz +2.5 MHz 5810 MHz - 2.5 MHz 5810 MHz + 2.5 MHz Voor 10 MHz kanaalafstanden zijn de werkfrequenties: 5800 MHz 5810 MHz

  ^ [23]
 24. Beschikbaar voor ‘voertuig naar voertuig’ systemen.

  ^ [24]
 25. Beschikbaar voor voertuig radarsystemen.

  ^ [25]
 26. Uitsluitend beschikbaar voor gebruik binnenshuis.

  ^ [26]
 27. Onder het vermogen bedoelt men hier het effectief uitgestraald vermogen ten opzicht van een isotrope straler. (e.i.r.p.).

  ^ [27]
 28. Men moet er rekening mee houden dat de frequentieband van 868,600 tot 868,700 MHz ook gebruikt kan gaan) worden voor data-uitzendingen met een hoge transmissiesnelheid.

  ^ [28]
 29. Onder het vermogen bedoelt men hier het effectief uitgestraald vermogen, het “ ERP ”.

  ^ [29]
 30. Onder het vermogen bedoelt men hier het effectief uitgestraald vermogen , het ‘ERP‘.

  ^ [30]
 31. Het gebruik van deze frequentieband is exclusief voorbehouden aan de besturing van vliegende modellen.

  ^ [31]
 32. In het geval antenne type 3 van toepassing is ( externe antenne ), moet deze van het soort ‘loop coil’ zijn.

  ^ [32]
 33. De mogelijkheid om aanvullende frequentiebanden binnen het frequentiegebied van 1650 kHz tot 30 MHz beschikbaar te stellen is momenteel in onderzoek.

  ^ [33]
 34. Onder het vermogen wordt hier bedoeld het effectief uitgestraald vermogen, het ‘ERP’.

  ^ [34]
 35. De maximale antennehoogte bedraagt 10 meter.

  ^ [35]
 36. Frequentie Modulatie (FM) of een vergelijkbare modulatietechniek met een constante draaggolf zoals Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (GMSK) of Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM).

  ^ [36]
 37. Onder het vermogen bedoelt men hier het effectief uitgestraald vermogen , het ‘ ERP ‘.

  ^ [37]
 38. Individuele zendinrichtingen kunnen aansluitende kanalen samenvoegen om een toename van de bandbreedte te verkrijgen tot een maximum van 300 kHz.

  ^ [38]
 39. Met het zendvermogen wordt bedoeld: het effectief uitgestraald vermogen (ERP) of het uitgestraalde vermogen ten opzichte van de equivalente waarde van een isotrope straler (EIRP). Dit staat aangegeven bij de relevante categorie.

  ^ [39]
Terug naar begin van de pagina