Instellingsbesluit Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 30-12-1998 t/m 27-08-2004

Instellingsbesluit Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. het adviescollege:

het in artikel 2 bedoelde Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Er is een Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Het adviescollege heeft tot taak de minister te adviseren over de mogelijkheden van vereenvoudiging van procedures in het kader van de uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen zonder dat daardoor de bestaande wetssystematiek zal worden aangetast. In het advies wordt aangegeven welke maatregelen voor deze vereenvoudiging noodzakelijk worden geacht.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het adviescollege bestaat uit een voorzitter en vier leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van het adviescollege.

 • 3 De minister voegt het Hoofd van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen als ambtelijk waarnemer aan het adviescollege toe.

 • 4 De minister voegt een medewerker van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen als secretaris en een medewerker als plaatsvervangend secretaris aan het adviescollege toe.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Tot voorzitter van het adviescollege wordt benoemd de heer mr. A.G. van Galen te Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Tot lid van het adviescollege worden benoemd:

 • -

  de heer dr. A.J. van der Leeuw te Heemstede;

 • -

  de heer mr. J.M. Loonstein te Amsterdam;

 • -

  de heer mr. G.L.M.J. Stevens te Nijmegen;

 • -

  de heer Th.F.B. Terhorst te Netersel.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Het adviescollege wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en medewerkers van de Pensioen- en Uitkeringsraad.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

De voorzitter en de leden van het adviescollege ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 1998.

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina