Vaststelling vergoedingen Staatscommissie Dualisme en lokale democratie

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 09-12-1998 t/m 31-01-2005

Vaststelling vergoedingen Staatscommissie Dualisme en lokale democratie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De leden van het presidium van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, met uitzondering van de voorzitter en het lid dat tevens lid van de Raad van State is, ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1998. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De overige leden van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, met uitzondering van de voorzitter en met inbegrip van het lid dat tevens lid van de Raad van State is, ontvangen een vergoeding per vergadering van f 420,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1998.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina