Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden

Geraadpleegd op 05-12-2022.
Geldend van 20-08-2013 t/m heden

Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 6.4:1, tweede lid, en 6.4:2, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

Artikel 1

Als model voor het werkrooster, bedoeld in artikel 6.4:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2

Als model voor de werklijst, bedoeld in artikel 6.4:2, eerste lid, van het arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 3

Het werkrooster en de werklijst worden volledig en duidelijk leesbaar ingevuld. Op de werklijst wordt melding gemaakt van het verrichten van bergingswerkzaamheden en van de gevallen waarin een jeugdige zeevarende heeft wachtgelopen dan wel arbeid heeft verricht tussen 00.00 en 05.00 uur.

Artikel 4

De toezichthoudende ambtenaren kunnen de kapitein aanwijzingen geven met betrekking tot het invullen van de werklijst.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven