Regeling dienstrooster

Geldend van 10-06-2007 t/m heden

Regeling dienstrooster

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.4:3, tweede lid, van het Arbeídstijdenbesluit vervoer;

Besluiten:

Artikel 2

De werkgever zorgt ervoor dat in elke stalling waarbij de werknemers, voorzover betrokken bij het vervoer, bedoeld in artikel 2.4:3, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zijn ingedeeld een afschrift van het dienstrooster dan wel van de vervanging of de wijziging daarvan, vanaf de dag vóór de inwerkingtreding en gedurende de gehele periode van geldigheid, is opgehangen op een zodanige wijze dat daarvan door hen gemakkelijk kennis kan worden genomen.

Artikel 3

Indien enige taak van een werknemer als bedoeld in artikel 2 niet uit het dienstrooster blijkt, zorgt de werkgever ervoor dat tijdig voor de aanvang van die taak naast het dienstrooster een gewaarmerkte mededeling wordt opgehangen waarin de taak en de naam van de betrokken werknemer vermeld staan.

Artikel 4

  • 1 De werkgever leeft de voorschriften na, gegeven in artikel 16, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006 met dien verstande dat het dienstrooster naast de gegevens, bedoeld in artikel 16, derde lid, onder a, van die verordening, ook de gegevens van de lopende dag bevat.

  • 2 De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer het voorschrift naleeft, gegeven in artikel 16, tweede lid, tweede volzin, van verordening (EG) nr. 561/2006.

  • 3 In geval van afwijkingen van de verschillende rijperioden, andere werkzaamheden, onderbrekingen en beschikbaarheid, zorgt de werkgever ervoor dat de bestuurder deze op het dienstrooster aantekent aan het begin en aan het einde van iedere lijn, iedere pauze en bij wisseling van de bestuurder.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina