Vaststelling subsidieplafond 1999 actieve zon-thermische systemen

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 20-11-1998 t/m 06-06-2003

Vaststelling subsidieplafond 1999 actieve zon-thermische systemen

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998 bedraagt met betrekking tot aanvragen die zijn ingediend met toepassing van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van die regeling f 7.000.000,00 en voor subsidievaststellingen met betrekking tot aanvragen die zijn ingediend met toepassing van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, van die regeling f 1.000.000,00. Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 7 van de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina