Vaststelling selectielijst Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Geldend van 04-02-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijst Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 juni 1997, nr. arc-97.932/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken op het beleidsterrein staatkundige verhoudingen en samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1954, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Kabinet voor de Nederlandse Antillen, behorende bij de beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken van 30 maart 1983 (kenmerk WVC MMA/Ar-6265) voorzover deze betrekking heeft op de primaire processen.

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

M.W. van Boven

,

algemeen rijksarchivaris

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
Het

hoofd van de afdeling Documentair Management en Ondersteuning

,

J.A. van den Bos

Terug naar begin van de pagina