Vaststelling selectielijst Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (beleidsterrein Agrarisch Onderwijs)

Geldend van 04-02-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijst Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (beleidsterrein Agrarisch Onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 september 1997, nr. arc-97.6796/1);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs over de periode 1945-1992, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de categorie Onderwijs (1.851) nummer 108 en 109 van de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van de onder dat ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, no. PAZ 400, Afdeling Post- en Archiefzaken d.d. 29 december 1966 en beschikking no. 133349, Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming d.d. 3 februari 1967, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, no. A93.527.WH/NF d.d. 28 juni 1993 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 148 van 6 augustus 1993)).

Voorts in te trekken: de categorie Onderwijs (.02) voor de inspecties van het Landbouwonderwijs van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van de onder het ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende inspecties van het Landbouwonderwijs en de Rijks Hogere en Middelbare Land- en Tuinbouwscholen’ (behorende bij de beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1974, no. MMA/Ar 166.371 resp. PAZ 280 (gepubliceerd in de Staatscourant 189 van 30 september 1974)).

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

M.W. van Boven

,

algemeen rijksarchivaris

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
namens deze,

M.H. Wunderink

,

directeur Facilitaire Dienst

Terug naar begin van de pagina