Besluit verlening bevoegdheden aan projectmanager en senior projectleider GIS-2

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 26-11-1998 t/m 23-12-2008

Besluit houdende mandatering en verlening volmacht en machtiging terzake bevoegdheden van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de projectmanager en senior projectleider geluidsisolatieproject Schiphol 2, fase II

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997;

Gelet op het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart;

Gelet op de tussen de Staat der Nederlanden en de N.V. Luchthaven Schiphol gesloten overeenkomst van 31 oktober 1997.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;

 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e. het aanwijzingsbesluit: het besluit tot aanwijzing van het luchtvaartterrein Schiphol van 23 oktober 1996;

 • f. GIS-2: Geluidsisolatieproject Schiphol fase 2, betreffende:

  • 1. de aan woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen te treffen voorzieningen en maatregelen, bedoeld in de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 en in het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart, binnen de geluidszones van het vier- en vijfbanenstelsel, zoals vastgesteld in het aanwijzingsbesluit;

  • 2. het aan- en verkopen van woningen liggende binnen de geluidszones zoals vastgesteld in het aanwijzingsbesluit, waaraan ter uitvoering van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart krachtens bestemmingsplan de woonbestemming is onttrokken;g. de projectmanager: de projectmanager GIS-2;

 • h. de senior projectleider: de senior projectleider GIS-2.

 • i. de plv. senior projectleider: de plaatsvervangend senior projectleider GIS-2;

 • j. bijlage: de tussen de Staat der Nederlanden en de N.V. Luchthaven Schiphol gesloten overeenkomst met bijlagen van 31 oktober 1997.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

Aan de senior projectleider wordt mandaat verleend voor zover het gaat om besluiten in eerste aanleg in het kader van GIS-2.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

Aan de senior projectleider wordt een volmacht en machtiging verleend om de in artikel 15, vierde lid, van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997, genoemde overeenkomst te sluiten en in dat verband de noodzakelijke handelingen te verrichten.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

De aan de senior projectleider verleende bevoegdheden worden tevens verleend aan de plaatsvervangend senior projectleider.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

Aan de projectmanager wordt mandaat verleend tot het nemen van een besluit naar aanleiding van bezwaar tegen een besluit, in eerste aanleg genomen door de senior projectleider krachtens artikel 2.

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2008]

Aan de projectmanager wordt volmacht en machtiging verleend om de handelingen te verrichten die ver-band houden met de in artikel 1, onder f, omschreven activiteiten.

Artikel 7

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De projectmanager maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik ten aanzien van aangelegenheden die:

  • a. behoren tot zijn werkterrein, en

  • b. naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de minister of namens de minister door de Directeur-Generaal Rijksluchtvaartdienst of diens plaatsvervanger.

 • 2 De senior projectleider maakt van de hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik ten aanzien van aangelegenheden die:

  • a. behoren tot zijn werkterrein, en

  • b. naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de minister of namens de minister door de Directeur-Generaal Rijksluchtvaartdienst of diens plaatsvervanger.

  De plaatsvervangend senior projectleider maakt van de hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik bij afwezigheid van de senior projectleider en in dat geval met inachtneming van de begrenzingen, in het tweede lid gesteld aan de senior projectleider ten aanzien van de uitoefening van diens bevoegdheden.

 • 4 Het uitoefenen van het mandaat, volmacht en machtiging dient te geschieden in overeenstemming met hetgeen daarover is bepaald in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 8

[Vervallen per 24-12-2008]

Aan de projectmanager wordt toegestaan om telkens voor een bepaald geval volmacht of machtiging te verlenen aan een persoon, werkzaam bij de N.V. Luchthaven Schiphol, Afdeling grondzaken, om de bij die volmacht of machtiging nader te benoemen (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van reeds door de projectmanager gesloten overeenkomsten inzake het aan- en verkopen van woningen.

Artikel 9

[Vervallen per 24-12-2008]

De projectmanager, de senior projectleider en de plaatsvervangend senior projectleider dienen de instructies van de Directeur-Generaal Rijksluchtvaartdienst of diens plaatsvervanger op te volgen omtrent de wijze waarop en de mate waarin zij met hun bevoegdheden dienen om te gaan.

Artikel 10

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit, privaatrechtelijke rechtshandeling of andere handeling dient te geschieden op briefpapier van de uitvoeringsorganisatie van GIS-2 met daarop aan het hoofd de vermelding: ’MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT’.

 • 2 Een document, bedoeld in het eerste lid, door de projectmanager vastgesteld, vermeldt aan het slot:

  ’DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  De Projectmanager GIS-2,’,

  gevolgd door de handtekening en de naam van de projectmanager.

 • 3 Een document, bedoeld in het eerste lid, door de senior projectleider vastgesteld, vermeldt aan het slot:

  ’DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  De senior projectleider GIS-2,’,

  gevolgd door de handtekening en de naam van de senior projectleider.

 • 4 Een document, bedoeld in het eerste lid, door de plaatsvervangend senior projectleider vastgesteld, vermeldt aan het slot:

  ’DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  de plv. senior projectleider GIS-2’,

  gevolgd door de handtekening en de naam van de plaatsvervangend senior projectleider.

 • 5 Een document, bedoeld in het eerste lid, dat wordt vastgesteld door de functionaris als bedoeld in artikel 8 vermeldt aan het slot:

  ’DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  De gevolmachtigde van de Projectmanager GIS-2,’,

  gevolgd door de handtekening en de naam van desbetreffende functionaris.

Artikel 11

[Vervallen per 24-12-2008]

Het Besluit mandaat projectmanager GIS-2 wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening bevoegdheden aan projectmanager en senior projectleider GIS-2.

Dit besluit zal met de toelichting, maar zonder de bijlage, worden geplaatst in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit met de toelichting, maar zonder de bijlage, in afschrift worden gezonden aan de minister, de Algemene Rekenkamer en de DirecteurGeneraal Rijksluchtvaartdienst. Een afschrift van dit besluit tezamen met de toelichting en bijlage, wordt ter inzage gelegd in de bibliotheek (Afdeling Bidoc) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te ’s-Gravenhage.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina