Regeling tijdelijke voorschriften mavo-vbo-svo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 05-12-1998 t/m 30-12-2004

Regeling van 18 november 1998, in verband met invoering leerwegen mavo/vbo, leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs: aansluiting bij centrale dienst en verschuiving indieningsdatum naar 1 februari 1999

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);

Besluit:

§ 1. Voorschriften in verband met goede invoering regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Aansluiting centrale dienst bij Vervangingsfonds en Participatiefonds

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het bestuur van een centrale dienst is ten behoeve van het personeel, bedoeld in artikel 53b, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs, aangesloten bij het Vervangingsfonds. Artikel 98a, tweede tot en met het vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is van toepassing.

  • 2 Het bestuur van een centrale dienst is ten behoeve van het personeel, bedoeld in artikel 53b, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs, aangesloten bij het Participatiefonds. Artikel 98b, tweede tot en met het zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is van toepassing.

Artikel 2. Verschuiving indieningsdatum aanvragen naar 1 februari 1999

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel II, zevende lid, artikel IV, vijfde lid, artikel V, derde lid, en artikel VIII, vijfde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) kunnen de in die artikelen bedoelde aanvragen die betrekking hebben op het schooljaar 1999-2000, uiterlijk 1 februari 1999 worden ingediend.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke voorschriften mavo-vbo-svo.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en etenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina