Regeling vastlegging gegevens sbo-personeel (speciale scholen voor basisonderwijs) bij herplaatsing

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 28-11-1998 t/m 31-07-2008

Regeling vastlegging gegevens sbo-personeel (speciale scholen voor basisonderwijs) bij herplaatsing

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel XLIII, vierde lid, van de wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het tot stand brengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Staatsblad 1998, 228),

Besluit:

Artikel 1. Vastlegging gegevens sbo-personeelsleden met werkgelegenheidsgarantie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met betrekking tot personeelsleden met een werkgelegenheidsgarantie als bedoeld in artikel XL, onder a, van de wet van 2 april 1998, bevat de administratie van de speciale school voor basisonderwijs een overzicht waarop de volgende gegevens op herkenbare wijze zijn vastgelegd:

  • het BRIN-nummer van de school;

  • de naam van het personeelslid;

  • het stamnummer;

  • het sofinummer;

  • werkgelegenheidsgarantie ja/nee;

  • salarisgarantie ja/nee

Artikel 2. Vastlegging gegevens herplaatst sbo-personeel met beroep op vergoeding salarisgarantie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met betrekking tot personeelsleden met een salarisgarantie als bedoeld in artikel XLIII, eerste lid, van de wet van 2 april 1998, bevat de administratie van de basisschool een overzicht waarop, naast de gegevens genoemd onder artikel 1, per herplaatst personeelslid wordt aangegeven:

  • de datum van de herplaatsing;

  • volledige herplaatsing ja/nee.

 • 2 Bij herplaatsing van een personeelslid met een salarisgarantie als bedoeld in artikel XLIII, eerste lid, van de wet van 2 april 1998, wordt door het bevoegd gezag van de speciale school voor basisonderwijs en het bevoegd gezag van de basisschool, waar het betreffende personeelslid is herplaatst, gezamenlijk het herplaatsingsformulier met kenmerk CFI-68052 ingevuld, en door beide bevoegd gezagsorganen ondertekend.

 • 3 Het ingevulde en ondertekende herplaatsingsformulier wordt bewaard op de personeelsadministratie van de basisschool waar het desbetreffende personeelslid is herplaatst, een afschrift van het herplaatsingsformulier wordt bewaard op de administratie van de speciale school voor basisonderwijs vanwaar het personeelslid afkomstig is.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina