Vaststelling omroepbijdrage 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2008

Vaststelling omroepbijdrage 1999

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1997 ten opzichte van het kalenderjaar 1996 met 2,2% is gestegen;

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt f 194 (honderdvierennegentig gulden) voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en f 56 (zesenvijftig gulden) voor de hoofdsom van omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina