Besluit universele dienstverlening

[Regeling vervallen per 19-05-2004.]
Geraadpleegd op 03-10-2022.
Geldend van 15-12-1998 t/m 18-05-2004

Besluit van 10 november 1998, houdende regels met betrekking tot universele dienstverlening (Besluit universele dienstverlening)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 juni 1998, nr. HDTP/98/1681/MD Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op de artikelen 3 tot en met 7 van richtlijn nr. 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (PbEG L 101) en op artikel 9.1 van de Telecommunicatiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 1998, nr. W09.98.0235);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 3 november 1998, nr. HDTP/98/3281/JWD, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. wet: Telecommunicatiewet;

 • b. openbare betaaltelefoon: voor het publiek toegankelijk telefoontoestel, voor het gebruik waarvan met munten, krediet- of debetkaart of met een vooruit betaalde telefoonkaart wordt betaald;

 • c. woonkern: aaneengesloten bebouwing binnen één gemeente;

 • d. abonnee: natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met een aanbieder van openbare telecommunicatiediensten voor de levering van dergelijke diensten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

Als openbare telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen als bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, van de wet worden aangewezen:

 • a. het naar aanleiding van een redelijk verzoek aansluiten op het vaste openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie en het bieden van toegang tot de vaste openbare telefoondienst;

 • b. het beschikbaar stellen van openbare betaaltelefoons;

 • c. het beschikbaar stellen van telefoongidsen;

 • d. het beschikbaar stellen van een abonnee-informatiedienst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

Het vaste openbare telefoonnetwerk, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voldoet aan deel 1 van bijlage I van richtlijn nr. 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP) (PbEG L 199).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

In een woonkern met meer dan 5000 inwoners wordt zorg gedragen voor het plaatsen en instandhouden van ten minste een openbare betaaltelefoon per 5000 inwoners.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

 • 2 De telefoongidsen zijn beschikbaar in een door het college goedgekeurde gedrukte of elektronische vorm.

 • 3 De telefoongidsen worden ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt.

 • 4 Een aanbieder van de in dit artikel bedoelde telefoongidsen is gehouden bij de behandeling en de presentatie van de hem verstrekte informatie non-discriminatoir te handelen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

 • 2 Een aanbieder van de in dit artikel bedoelde abonnee-informatiedienst is gehouden bij de behandeling en de presentatie van de hem verstrekte informatie non-discriminatoir te handelen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

 • 1 Voor een natuurlijk persoon die uitsluitend of hoofdzakelijk anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, dient in ieder geval een aanbod beschikbaar te zijn bestaande uit een enkelvoudige en analoge aansluiting en toegang als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, tegen ten hoogste bij ministeriële regeling vast te stellen tarieven. Deze tarieven hebben betrekking op de periodieke vergoedingen voor het abonnement en op de verkeersafhankelijke vergoedingen in verband met het regionale en overige nationale telefoonverkeer.

 • 2 Bij het vaststellen van de tarieven, bedoeld in het eerste lid, worden in acht genomen de ramingen van het Centraal Planbureau voor de ontwikkeling van de consumptieprijs, blijkend uit de laatst bekende formele publicatie van het Centraal Planbureau.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 19-05-2004]

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de maximale hoogte van de tarieven van de openbare telecommunicatiediensten en voorzieningen, bedoeld in artikel 2, onderdelen b, c, d, alsmede met betrekking tot de uitvoering van de artikelen 3 tot en met 7. Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 november 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven negentiende november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven