Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie)

[Regeling vervallen per 19-05-2004.]
Geldend van 15-12-1998 t/m 18-05-2004

Besluit van 10 november 1998, houdende aanwijzing van openbare telecommunicatiediensten waarvan de aanbieders zich dienen aan te sluiten bij een van overheidswege erkende geschillencommissie (Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie))

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 mei 1998, nr HDTP/98/1540, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op artikel 12.1 van de Telecommunicatiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 1998, no.W09.98.0216);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 3 november 1998, nr HDTP/98/3221/MD, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. semafoondienst: openbare telecommunicatiedienst waarbij gegevens worden overgebracht van een netwerkaansluitpunt van een vast openbaar telecommunicatienetwerk of van een mobiel openbaar telecommunicatienetwerk naar een netwerkaansluitpunt van een mobiel openbaar telecommunicatienetwerk;

  • b. ERMES: systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 90/543/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 oktober 1990, inzake de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van een openbare paneuropese semafoondienst te land (PbEG L 310);

  • c. telexdienst: commerciële exploitatie ten behoeve van het publiek van direct transport van telexberichten overeenkomstig de te Melbourne op 25 november 1988 tot stand gekomen aanbeveling I 240 van de Internationale Raadgevende Commissie inzake telegrafie en telefonie (CCITT) van en naar netwerkaansluitpunten van een openbaar telecommunicatienetwerk, waarvan iedere gebruiker van op een dergelijk netwerkaansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan maken om met een ander netwerkaansluitpunt te communiceren.

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2004]

Als openbare telecommunicatiediensten als bedoeld in artikel 12.1 van de Telecommunicatiewet worden aangewezen:

  • a. semafoniediensten, waaronder begrepen ERMES-diensten, en

  • b. telexdiensten.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2004]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie).

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 november 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven negentiende november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina