Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

[Regeling vervallen per 01-06-2020.]
Geraadpleegd op 08-02-2023.
Geldend van 30-06-2018 t/m 31-05-2020

Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

De Minister van Verkeer en Waterstaat, Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland, het algemeen bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer, de raden van de gemeenten Aalsmeer, Akersloot, Amstelveen, Alkemade, Amsterdam- alsmede de raden van de stadsdelen Osdorp, Buitenveldert, Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart/Overtoomseveld, Watergraafsmeer, Zuid en Zuid-Oost - Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Jacobswoude, Liemeer, Ouder Amstel, Sassenheim, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Warmond, Zaanstad;

Gelet op de artikelen 94 en 95 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

 • a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

 • b. het Schap: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3;

 • c. de Minister: de Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • d. de deelnemers: de Minister van Infrastructuur en Milieu, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer, de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Uitgeest, Zaanstad;

 • e. de Planologische Kernbeslissing (PKB): De Planologische Kernbeslissing ’Schiphol en Omgeving’, deel 4, zoals goedgekeurd door de Staten-Generaal op 29 november 1995 (Hand. Tweede Kamer, 1994–1995, 23 552) en zoals luidend op 19 februari 2003;

 • f. de wet: hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart;

 • g. het Luchthavenindelingbesluit: het Luchthavenindelingbesluit Schiphol;

 • h. het Luchthavenverkeerbesluit: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Hoofdstuk II. Doel van de regeling

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

De regeling heeft tot doel een voor belanghebbenden duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling – de besluitvorming naar dezelfde maatstaven daarbij begrepen – te bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol, zoals vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing, alsmede met de inwerkingtreding van de wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 374), het Luchthavenindelingbesluit en het Luchthavenverkeerbesluit.

Hoofdstuk III. Het Schap

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 3. [schap, plaats van vestiging]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd: Schadeschap Luchthaven Schiphol.

 • 2 Het Schap is gevestigd in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer).

Artikel 4. [bestuursorganen]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

De bestuursorganen van het Schap zijn:

 • a. het algemeen bestuur;

 • b. het dagelijks bestuur;

 • c. de voorzitter;

 • d. de besliscommissie, als bedoeld in artikel 19.

Hoofdstuk IV. Het algemeen bestuur

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden.

 • 2 Eén lid van het algemeen bestuur wordt aangewezen door de Minister.

 • 3 De overige leden van het algemeen bestuur en hun plaatsvervangers worden aangewezen door:

  • a. de respectieve deelnemende colleges van burgemeester en wethouders, uit hun midden;

  • b. in afwijking van het bepaalde in sub a wordt voor de gemeente Haarlemmermeer het lid gekozen door de gemeenteraad, uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

  • c. gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, uit hun midden.

 • 4 De leden van het algemeen bestuur, bedoeld in het derde lid, hebben elk een stem, met dien verstande dat het lid van de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Zaanstad een tweevoudige stem heeft. Het lid van het algemeen bestuur bedoeld in het tweede lid, heeft een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal stemmen dat de overige leden tezamen kunnen uitoefenen, met dien verstande dat het nooit meer stemmen kan uitoefenen dan de overige, aanwezige leden tezamen.

 • 5 De Minister kan een plaatsvervanger aanwijzen voor het door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur.

Artikel 6. zittingsduur, vervanging, ontslag]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het door de Minister benoemde lid van het algemeen bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd.

 • 2 De leden, bedoeld in artikel 5, derde lid, worden aangewezen voor de zittingsduur van vier jaar. Een lid, als bedoeld in artikel 5, treedt af op de dag waarop de zittingsperiode van het bestuursorgaan dat het desbetreffende lid heeft aangewezen afloopt.

 • 3 Het bestuursorgaan dat een lid van het Algemeen Bestuur aanwijst zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, besluit in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van het lid en zijn plaatsvervanger van het Algemeen Bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.

 • 4 Een lid van het algemeen bestuur dat ophoudt lid of voorzitter van het bestuursorgaan te zijn dat hem als lid van het algemeen bestuur heeft aangewezen, houdt daarmee tevens op lid van het algemeen bestuur te zijn.

 • 5 Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen.

  Hij deelt zijn ontslag mede aan het bestuursorgaan dat hem op grond van artikel 5, tweede of derde lid, heeft aangewezen.

 • 6 Indien tussentijds een plaats van een lid van het algemeen bestuur vacant of beschikbaar komt, wijst het bestuursorgaan dat het lid op grond van artikel 5, derde lid, heeft aangewezen of, indien het een door de Minister aangewezen lid betreft, de Minister zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee maanden, een nieuw lid aan.

 • 7 Van elke aanwijzing of wijziging daarin doet het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente, het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, of de Minister schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur.

Artikel 7. [vergaderfrequentie, stemming]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het algemeen bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste drie leden zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, hebben verzocht. Een gelijk verzoekrecht komt toe aan het in artikel 5, tweede lid, bedoelde lid.

 • 2 Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Wordt over een voorstel geen stemming gevraagd, dan is het aangenomen.

 • 3 Staken de stemmen bij een stemming over personen tot wie de keuze door een voordracht is beperkt, dan wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.

  Staken de stemmen bij herstemming opnieuw, dan beslist terstond het lot.

 • 4 Staken de stemmen bij een stemming over een ander onderwerp dan bedoeld in het derde lid, dan is het voorstel niet aangenomen. Is de vergadering niet voltallig, dan wordt bij staking van de stemmen het nemen van een besluit verdaagd tot een volgende vergadering. Staken de stemmen in deze volgende vergadering, ongeacht of deze voltallig is of niet, opnieuw dan is het voorstel niet aangenomen.

 • 5 Is een voorstel door staking van de stemmen niet aangenomen, dan wordt op een daartoe strekkend verzoek van het algemeen bestuur, bindend advies ingewonnen door een door de president van de rechtbank te Haarlem aan wijzen onafhankelijke en onpartijdige deskundige.

Artikel 8. [verantwoording, ontslag, inlichtingen]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Een lid van het algemeen bestuur is aan het bestuursorgaan dat hem als lid heeft aangewezen, aan de gemeenteraad van de betreffende gemeente en aan een of meer leden van die gemeenteraad verantwoording verschuldigd voor de uitoefening van zijn lidmaatschap.

 • 2 Een lid van het algemeen bestuur kan door het bestuursorgaan, dat hem heeft aangewezen, worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van dat bestuursorgaan niet meer bezit.

 • 4 Onverminderd artikel 16, zesde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen geeft een lid van het algemeen bestuur desgevraagd mondeling of schriftelijk inlichtingen aan het bestuursorgaan dat hem als lid heeft aangewezen, aan de gemeenteraad van de betreffende gemeente en aan een of meer leden van die gemeenteraad.

 • 5 Over al hetgeen het Schap betreft dient het algemeen bestuur de deelnemers desgevraagd van bericht en raad.

Artikel 9. [bevoegdheid, soort schade]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Onverminderd artikel 19 is het algemeen bestuur bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening doch uitsluitend voor zover deze aanvraag verband houdt met schade ten gevolge van de aanwijzingen bedoeld in de artikelen 24, 26 en 27 van de Luchtvaartwet ten behoeve van het luchtvaartterrein Schiphol (besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 oktober 1996, Stcrt. 1996, 211).

 • 2 Onverminderd artikel 19 is het algemeen bestuur bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, doch uitsluitend voor zover deze aanvraag verband houdt met schade ten gevolge van:

  • a. de in de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving (besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken zoals goedgekeurd door de Staten-Generaal op 29 november 1995) aangegeven ’Veiligheidszone in ruime en engere zin voor het vier- en vijfbanenstelsel’ (figuur 7) en de ’Begrenzing Vrijwaringszone’ (figuur 11);

  • b. de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassing in het hoofdwegennet in het gebied Haarlemmermeer- Noord, zijnde de aanleg van de Verlengde Westrandweg (rijksweg A5: tracé gedeelte tussen de Ringvaart, parallel aan de Zwanenburgbaan tot de aansluiting bij de Kruisweg op de rijksweg A4, zoals opgenomen in het besluit van de minister van V&W d.d. 15 juli 1992);

  • c. de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in het lokale wegennet in het gebied Haarlemmermeer-Noord, zijnde: de aanleg van keerlussen in de IJweg, Vijfhuizerweg en Rijnlanderweg, alsmede de aanleg van een fietspad langs de geplande rijksweg A5 (tussen Hoofdvaart-westzijde en de IJweg) en van een fietspad langs de geplande start- en landingsbaan 5P (tussen de Schipholweg en de IJweg) en de A5, alsmede bijbehorende infrastructurele werken.

 • 3a Onverminderd artikel 19 is het algemeen bestuur voorts bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding op grond van artikel 21 van de aanwijzing van de Minister van Verkeer en Waterstaat, handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, bedoeld in het eerste lid.

 • 3b Bovendien is het algemeen bestuur, onverminderd artikel 19, bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Stcrt. 1999, 172), doch uitsluitend voor zover deze aanvraag verband houdt met schade ten gevolge van de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in het hoofdwegennet in het gebied Haarlemmermeer-Noord, zijnde de aanleg van de Verlengde Westrandweg (rijksweg A5: tracé gedeelte tussen de Ringvaart, parallel aan de Zwanenburgbaan tot de aansluiting bij de Kruisweg op de rijksweg A4, zoals opgenomen in het besluit van de minister van V&W d.d. 15 juli 1992).

 • 3c Voorts is het algemeen bestuur, onverminderd artikel 19, bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om vergoeding van schade welke het gevolg is van rechtmatige besluiten van bestuursorganen van de provincie Noord-Holland, resp.rechtmatige feitelijke handelingen van, of in opdracht van de provincie Noord-Holland, die verband houden met de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving bedoelde aanpassingen in de wegen- en groenstructuur in het gebied Haarlemmermeer-Noord, zijnde: de aanleg van de provinciale weg N22-Noord (tracégedeeelte vanaf de A205 langs de IJtocht tot aan de Geniedijk) zoals aangegeven in het besluit van Provinciale Staten van 2 september 1996, nr. 51; de aanleg van het groengebied ’Groene Carré’ zoals aangegeven in de partiële herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol, door Provinciale Staten vastgesteld bij besluit van 18 december 1995. nr. 76 (het gedeelte aan weerszijden van de A9, het gedeelte aan de westzijdevan de A4, het gedeelte langs de noordzijde van de N201 en het gedeelte ten westen van de IJtocht tussen de Geniedijk en de A9; de ruimtelijke reservering voor de aanleg van de openbaar vervoerbaan ’Zuidtangent’ (tussen de Ringvaart Haarlemmermeer nabij Vijfhuizen enerzijds en Schiphol Noord nabij de A9) zoals in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1988–2002, onder projectnummer a.040 opgenomen.

 • 3d Voorts is het algemeen bestuur, onverminderd artikel 19, bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om vergoeding van schade welke het gevolg is van rechtmatige besluiten van bestuursorganen van de gemeente Haarlemmermeer, resp.feitelijke handelingen van, of in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, welke verband houden met de in hoofdstuk VIII (’Beleidskeuzen ruimtelijke inrichting’) van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving bedoelde aanpassingen in het lokale wegennet in het gebied Haarlemmermeer-Noord. zijnde: de aanleg van keerlussen in de IJweg, Vijfhuizerweg en Rijnlanderweg, alsmede de aanleg van een fietspad langs de geplande rijksweg A5 (tussen Hoofdvaart-westzijde en de IJweg) en van een fietspad langs de geplande start- en landingsbaan 5P (tussen de Schipholweg en de IJweg) en de A5, alsmede bijbehorende infrastructurele werken.

 • 3e Onverminderd artikel 19 is tot 1 juli 2018 het algemeen bestuur tevens bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding op grond van artikel 8.31 van de Wet luchtvaart. De aanvragen die voor deze datum zijn ingediend bij het Schap worden afgehandeld door het Schap.

 • 3f Voorts is tot 1 juli 2018 het algemeen bestuur bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om vergoeding van schade welke het gevolg is van rechtmatige besluiten of feitelijke handelingen van of in opdracht van een of meer van de deelnemers, welke verband houden met de Wet luchtvaart, het Luchthavenindelingbesluit of het Luchthavenverkeerbesluit. De aanvragen die voor 1 juli 2018 zijn ingediend bij het Schap worden afgehandeld door het Schap.

Artikel 10. [procedure]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van het in de volgend leden bepaalde, een verordening vast, waarin de behandeling van en de beslissing op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 9 nader worden geregeld.

Hoofdstuk V. Het dagelijks bestuur

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 11. [samenstelling]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, te weten de voorzitter, het door de Minister aangewezen lid van het algemeen bestuur, het door de raad van de gemeente Haarlemmermeer aangewezen lid van het algemeen bestuur en ten hoogste één ander door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen lid.

 • 2 Het door de Minister benoemde lid van het dagelijks bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd.

 • 3 De overige leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen voor een zittingsduur van vier jaar. Zij treden af op de dag waarop de zittingsperiode van het betrokken bestuursorgaan afloopt.

 • 4 Het algemeen bestuur besluit in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van door hem aan te wijzen leden van het dagelijks bestuur en hun plaatsvervangers. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.

 • 5 Het lid dat ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

 • 6 Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, wijst het algemeen bestuur binnen 6 maanden een nieuw lid aan. Gaat de ontstane vacature gepaard met een vacature in het algemeen bestuur, dan vangt de termijn van 6 maanden aan op het moment dat het dagelijks bestuur de mededeling, bedoeld in artikel 6, zevende lid ontvangt.

Artikel 12. [besluitvorming]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Elk lid van het dagelijks bestuur heeft een stem.

Artikel 13. [taken]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Het dagelijks bestuur is belast met:

 • a. de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zal worden beraadslaagd en besloten;

 • b. de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur en van de besliscommissie;

 • c. het beheren van de inkomsten en uitgaven van het Schap;

 • d. de zorg voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

 • e. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

 • f. het verstrekken van inlichtingen aan de deelnemers.

Artikel 14. [vergaderfrequentie]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of twee andere leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, hebben verzocht. In het laatste geval wordt de vergadering binnen drie weken gehouden.

Artikel 15. [verantwoording]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

Artikel 16. [ontslag]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan het bestuursorgaan dat hem heeft aangewezen, onderscheidenlijk aan de Minister.

 • 2 Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

Hoofdstuk VI. De voorzitter

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 17. [aanwijzing voorzitter]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De voorzitter van het algemeen bestuur, benevens de plaatsvervangend-voorzitter, wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen bij gewone meerderheid van stemmen. Tot plaatsvervangend-voorzitter kan alleen een ander lid van het dagelijks bestuur worden aangewezen.

 • 2 De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 3 De plaatsvervangend-voorzitter van het algemeen bestuur is tevens plaatsvervangend-voorzitter van het dagelijks bestuur.

Artikel 18. [taken]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De voorzitter belegt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2 Hij is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 3 Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur.

 • 4 Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 5 De voorzitter vertegenwoordigt het Schap in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

 • 6 Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het Schap is betrokken, oefent de plaatsvervangend voorzitter de in het vijfde lid bedoelde bevoegdheid uit.

Hoofdstuk VII. De besliscommissie

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 19. [voordracht]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Het algemeen bestuur kan een commissie instellen waaraan de in artikel 9 genoemde bevoegdheden kunnen worden overgedragen, verder te noemen:

  de besliscommissie.

 • 2 Het algemeen bestuur regelt de samenstelling en werkwijze van de besliscommissie.

 • 3 De besliscommissie wordt door het algemeen bestuur benoemd op voordracht van het dagelijks bestuur.

 • 4 De besliscommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, en hun plaatsvervangers, uit wier midden het algemeen bestuur de voorzitter aanwijst.

 • 5 De besliscommissie rapporteert over de voortgang van haar werkzaamheden, in het bijzonder van de afhandeling van de ingekomen schadeverzoeken, eenmaal per jaar door tussenkomst van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur.

 • 6 Eenmaal per jaar bericht de besliscommissie het algemeen bestuur over de doelmatigheid van de gevolgde werkwijze.

Artikel 20. [vergoeding]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de besliscommissie wordt ten laste van het Rijk een vergoeding toegekend voor werkzaamheden, alsmede voor het bijwonen van vergaderingen en reis- en verblijfkosten.

Hoofdstuk VIII. Ambtelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De Minister stelt de bestuursorganen van het Schap voldoende ambtelijke ondersteuning, waaronder een secretaris, ter beschikking.

 • 2 De secretaris woont de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de besliscommissie bij.

 • 3 Alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris medeondertekend.

Hoofdstuk IX. Financiën

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in wettelijke regelingen en het bepaalde in het tweede lid, worden de met de uitoefening van de in artikel 9 bedoelde bevoegdheden samenhangende kosten gedragen door het Rijk, tenzij tussen het Rijk en andere deelnemers anders is overeengekomen.

 • 2 Ter zake van de voorwaarden waaronder het Rijk de kosten draagt die voortvloeien uit de uitoefening van de in artikel 9, eerste lid, bedoelde bevoegdheid, kunnen door de Minister, handelende in overeenstemming met het algemeen bestuur van het schap, nadere regels worden gesteld.

 • 3 De kosten die samenhangen met de vergoedingen, bedoeld in artikel 20, alsmede andere, vooraf door de Minister gefiatteerde kosten, komen voor rekening van het Rijk.

Hoofdstuk X. Archief

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

De voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van bescheiden van de Minister zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XI. Uittreding, wijziging, opheffing

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 24. [uittreden van deelnemers]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Een deelnemer kan uittreden bij besluit van het betrokken bestuursorgaan, onderscheidenlijk van de Minister. De uittreding vindt niet eerder plaats dan nadat:

 • het algemeen bestuur de bestuurlijke en financiële gevolgen heeft geregeld en de continuïteit of beëindiging van het Schap is zeker gesteld.

Artikel 25. [wijziging regeling]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Tot wijziging van de regeling wordt op voorstel van het algemeen bestuur besloten door de deelnemers.

 • 2 Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen, zodra het in het eerste lid bedoelde voorstel is aanvaard door de helft van de deelnemers.

 • 3 De wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Artikel 26. [looptijd regeling]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De regeling wordt aangegaan voor een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Het dagelijks bestuur brengt niet later dan twee jaar voorgaande aan het einde van deze periode een gemotiveerd advies uit aan het algemeen bestuur betreffende de noodzaak tot eventuele voortzetting van het schap en dienovereenkomstige wijziging van de regeling.

 • 2 Na het einde van de periode van 10 jaar als bedoeld in lid 1 wordt de regeling jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Artikel 27. [opheffing]

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 Tot opheffing van de regeling wordt op voorstel van het algemeen bestuur besloten door de deelnemers.

 • 2 Een besluit tot opheffing is tot stand gekomen zodra het in het eerste lid bedoelde voorstel is aanvaard door tenminste twee derde van de deelnemers.

 • 3 Het besluit tot opheffing vermeldt de datum waarop de opheffing ingaat. Deze datum ligt minimaal 1 jaar na de datum van het besluit tot opheffing.

 • 4 Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt hij daarvoor een liquidatieplan vast.

 • 5 Zo nodig blijven de bestuursorganen van het Schap ook na het tijdstip van de opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

De bij de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven toezending van de regeling, alsmede de besluiten tot uittreding, wijziging of opheffing, geschiedt door de zorg van de Minister.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

 • 1 De Minister maakt de regeling tijdig in alle deelnemende provincies en gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

 • 2 Het eerste lid is van toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of opheffing van de regeling.

 • 3 Het eerste lid is van toepassing op de verordening als bedoeld in artikel 10 van de regeling.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-06-2020]

Deze regeling kan worden aangehaald als ’Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol’.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat;
Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland, Voorzitter, Secretaris;
Het algemeen bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer, Dijkgraaf, Secretaris;
De raad van de gemeente Aalsmeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Akersloot, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Amstelveen, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Alkemade, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Amsterdam, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Osdorp, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Buitenveldert, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Slotervaart/Overtoomseveld, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Watergraafsmeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Zuid, Voorzitter, Secretaris;
De raad van het stadsdeel Zuid-Oost, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Beverwijk, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Haarlem, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Haarlemmermeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Heemskerk, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Jacobswoude, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Liemeer, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Ouder Amstel, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Sassenheim, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Uitgeest, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Uithoorn, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Velsen, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Warmond, Voorzitter, Secretaris;
De raad van de gemeente Zaanstad, Voorzitter, Secretaris;
Naar boven