Subsidieregeling millenniumkosten in het primair onderwijzen het voortgezet speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 28-11-1998 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling millenniumkosten in het primair onderwijzen het voortgezet speciaal onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, sub A, en 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Overwegende dat het wenselijk is aan een instelling voor het primair onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs een subsidie te verstrekken als bijdrage in de kosten die gemaakt moeten worden om er voor te zorgen dat de apparaten en de software in deze instelling millenniumbestendig zijn.

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1. instelling voor het primair onderwijs:

  • a. een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, bekostigd uit de openbare kas op basis van de Wet op het primair onderwijs,

  • b. een school of instelling waaraan speciaal of voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, bekostigd uit de openbare kas op basis van de Wet op de expertisecentra.

  • c. een school voor voortgezet speciaal onderwijs, bekostigd uit de openbare kas op basis van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • 2. millenniumbestendig:

  Een product is millenniumbestendig indien de functionaliteit, kwaliteit en/of de prestaties van het product op geen enkele wijze wordt aangetast door de verwerking van datums voor, tijdens en na het jaar 2000. Dit houdt in dat (maar is niet beperkt tot):

  • op geen enkel tijdstip de dan geldende waarde voor de actuele datum de goede werking en prestatie van het product zal beïnvloeden;

  • functionaliteit die gebaseerd is op datums ongewijzigd moet blijven ongeacht of er sprake is van datums voor, tijdens of na het jaar 2000;

  • in alle opslagmedia, interfaces met andere systemen en/of mensen en de verwerkingseenheden de eeuw in elke datum moet worden gespecificeerd, hetzij expliciet, hetzij door het gebruik van ondubbelzinnige algoritmen of regels, zodanig dat geen fouten kunnen ontstaan als gevolg van misinterpretatie;

  • het jaar 2000 als schrikkeljaar herkend en verwerkt moet worden.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het toekennen van een subsidie als bijdrage in de kosten die een instelling moet maken om er voor te zorgen dat de apparaten en de software die aanwezig zijn in de instelling millenniumbestendig zijn.

Artikel 3. Toekennen subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie is bedoeld als een eenmalige bijdrage in het millenniumbestendig maken van apparaten en software.

 • 2 De subsidie bedraagt voor de in artikel 1, onder a, bedoelde instelling f 2.918,50.

 • 3 De subsidie bedraagt voor de in artikel 1, onder b en c, bedoelde instelling f 3.347,45.

 • 4 De subsidie wordt betaalbaar gesteld in de maand december 1998.

Artikel 4. Toekenningscriteria

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie wordt als bestemmingsbedrag aan de instelling uitbetaald.

 • 2 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat een plan van aanpak voor de gevolgen van de millenniumproblematiek wordt opgesteld waarin de aanpak en de activiteiten die ontplooid zijn en worden om het millenniumvraagstuk op te lossen zijn opgenomen. In de jaarstukken dient de instelling aan te geven hoe het millenniumvraagstuk is opgelost.

 • 3 De subsidie wordt verleend aan de instelling waarvan op de teldatum 1 oktober 1998 leerlingen ingeschreven staan.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling millenniumkosten in het primair onderwijzen het voorgezet speciaal onderwijs’.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina