Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 20-11-1998 t/m 27-08-2004

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 23 april 1998 (ZFR 1998, nummer 778b);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1999 zijn voor de beheerskosten Ziekenfondswet van de ziekenfondsen ten laste van de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, middelen besteedbaar ter grootte van f 870.200.000.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1999 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor BZ tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, als bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, middelen besteedbaar ter grootte van f 98.900.000.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ’Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina