Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1997 en voor 1998

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 23-09-1999 t/m 27-08-2004

Vaststelling van het mede te financieren bedrag MOOZ voor 1997 en voor 1998

De Minister van Volksgezonheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 23 april 1998, SEA/98017816;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, per 1 januari 1997 vastgesteld op f 3.879,52 (drieduizend achthonderdnegenenzeventig gulden en tweeënvijftig cent).

  • 3 Voor de toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, voor het jaar 1997 per 1 januari 1997 vastgesteld op f 755.179.604 (zevenhonderdvijfenvijftig miljoen honderdnegenenzeventigduizend zeshonderdvier gulden).

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1997.]

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1997 en voor 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina