Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1998

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 14-11-1998 t/m 27-08-2004

Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Gelet op de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997 van 5 november 1997, nr. 973741;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 23 april 1998 (ZFR 1998, nummer 778b) en de brief van de Raad van 19 juni 1998, (SEA/98025483);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1998 zijn voor de beheerskosten Ziekenfondswet van de ziekenfondsen ten laste van de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, extra middelen besteedbaar ter grootte van f 18.500.000.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1998 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor BZ tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, als bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van f 12.500.000.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1998.

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina