Openstelling Investeringsregeling markten concurrentiekracht voor investeringsprojecten verwerking en afzet visserijproducten

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 13-11-1998 t/m 31-12-2004

Openstelling Investeringsregeling markten concurrentiekracht voor investeringsprojecten verwerking en afzet visserijproducten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, eerste en tweede lid, 6.2, tweede lid, 6.12, tweede lid, 7.1, eerste en tweede lid en 8.1, vijfde lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 4.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 1998.

 • 2 Met betrekking tot deze aanvraagperiode:

  • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 1.440.000,‐ aan nationale middelen;

  • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht van toepassing;

  • c. zijn de kosten voor de bouw van onroerende zaken, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel b, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet subsidiabel;

  • d. is de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidieverlening beperkt tot investeringsprojecten die zijn gericht op één of meer van de volgende doelen:

   • -

    verbetering van de kwaliteit van de visserijproducten,

   • -

    behandeling, verwerking of afzet van afval van visserijproducten,

   • -

    toepassing van nieuwe technologieën die met name gericht zijn op verbetering van het concurrentievermogen en op verhoging van de toegevoegde waarde;

  • e. zijn uitgesloten van subsidie investeringsprojecten die uitsluitend of hoofdzakelijk zijn gericht op het (wederom) voldoen aan EG- of nationale voorschriften;

  • f. bedraagt het subsidiepercentage voor de investeringsprojecten 30% van de subsidiabele kosten;

  • g. voert de subsidieontvanger, in afwijking van artikel 8.1, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, het investeringsproject uiterlijk op 3o april 2001 uit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 november 1998

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina