Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-11-1998 t/m 30-12-2004

Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 september 1996, Stb. 1996, 449 en artikel 155 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelezen het raadsbesluit als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 september 1996, Stb. 1996, 449 van de gemeente Heusden van 3 maart 1998;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de gemeente Heusden de navolgende opheffingsnormen vast te stellen voor de gebiedsdelen zoals vermeld:

Gemeente

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Heusden

Drunen/Vlijmen

120

Heusden

80

Artikel 2. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 genoemde opheffingsnormen gelden vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 juli 1998.

Artikel 3. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

Gemeente

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Heusden

Drunen/Vlijmen

123

Heusden

82

Artikel 4. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 3 genoemde opheffingsnormen gelden voor een tijdvak van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 augustus 1998.

Artikel 5. In-de-plaats-treding

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 en in artikel 3 genoemde opheffingsnormen treden, met ingang van genoemde data voor de inwerkingtreding, in de plaats van de normen die voor de betrokken gemeente zijn vastgesteld in de bijlage bij de Wet op het basisonderwijs en in de plaats van de normen die voor deze gemeente zijn vastgesteld bij afzonderlijke wet of regeling.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal worden geplaatst in OCenW-Regelingen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden'.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina