Regeling toekenning aanvullende exploitatiekosten vergoeding 1998-1999 aan scholen [...] mavo, vbo en scholen voor leerwegondersteunend onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 14-11-1998 t/m 30-12-2004

Regeling toekenning aanvullende exploitatiekosten vergoeding 1998-1999 aan scholen voor mavo, vbo en scholen voor leerwegondersteunend onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel II, zesde lid, van de wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. school of scholengemeenschap:

  een school voor mavo of vbo, dan wel een scholengemeenschap waarvan deze scholen deel uitmaken, tenzij:

  • . het betreft een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving;

  • . op grond van artikel 107 van de Wet op het voortgezet onderwijs de school of scholengemeenschap, voor zover het openbaar onderwijs betreft per 1 augustus 1998 wordt opgeheven, dan wel ten aanzien van die school of scholengemeenschap, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, de aanspraak op bekostiging per 1 augustus 1998 verloren gaat;

  • . het bevoegd gezag de school of scholengemeenschap per 1 augustus 1998, dan wel per 1 augustus 1999 of 2000 opheft en dit bij het verschijnen van deze regeling bij het ministerie van OCenW bekend is;

 • b. bovenbouw:

  leerjaar 3 en hoger van het mavo en van het vbo;

 • c. ILT:

  de integrale leerlingtelling, bedoeld in bijlage 2 bij het Besluit informatievoorziening WVO.

Artikel 2. Toekenning aanvullende exploitatiekosten vergoeding per mavo- en vbo-leerling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor extra vernieuwing van leermiddelen en inventaris in verband met de invoering van vernieuwde examenprogramma's in het kader van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, wordt toegekend aan:

  • a. scholen voor mavo en scholengemeenschappen waarvan het mavo deel uitmaakt, eenmalig een bedrag van ƒ 120,- per mavo-leerling bovenbouw;

  • b. scholen voor vbo en scholengemeenschappen waarvan het vbo deel uitmaakt, eenmalig een bedrag van ƒ 330,- per vbo-leerling bovenbouw;

  • c. per leerling in leerjaar 3 van de brugklas a.v.o. ƒ 40,-.

 • 2 Bij de toekenning wordt voor het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid, uitgegaan van het aantal leerlingen in de bovenbouw dat op 1 oktober 1997 in de ILT van de desbetreffende school was geregistreerd. Bij het aantal vbo-leerlingen, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt tevens begrepen de i.vbo-leerlingen, die op 1 oktober 1997 in de ILT waren geregistreerd.

Artikel 3. Toekenning aanvullende exploitatiekosten vergoeding vbo-afdeling handel en verkoop

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aan scholen voor vbo en scholengemeenschappen waarvan het vbo deel uitmaakt, waaraan voorafgaand aan 1 augustus 1998 een afdeling handel was verbonden maar geen afdeling verkoop, wordt voor de overgang naar een afdeling handel en verkoop per 1 augustus 1998, eenmalig een bedrag van ƒ 40.000,- toegekend, mits aan de afdeling handel op 1 oktober 1997 minimaal 30 leerlingen in de bovenbouw waren geregistreerdin de ILT.

 • 2 Aan scholen voor vbo en scholengemeenschappen waarvan het vbo deel uitmaakt, waaraan voorafgaand aan 1 augustus 1998 een afdeling verkoop was verbonden maar geen afdeling handel, wordt voor de overgang naar een afdeling handel en verkoop per 1 augustus 1998, eenmalig een bedrag van ƒ 20.000,- toegekend, mits aan de afdeling verkoop op 1 oktober 1997 minimaal 30 leerlingen in de bovenbouw waren geregistreerd in de ILT.

Artikel 4. Toekenning aanvullende exploitatiekosten vergoeding voor software-pakket

[Vervallen per 31-12-2004]

Een eenmalige tegemoetkoming van ƒ 4.000,- voor de aanschaf van software voor een leerlingvolgsysteem wordt toegekend aan alle scholen voor mavo en voor vbo, scholengemeenschappen waarvan het mavo of het vbo deel uitmaakt, en aan scholen voor leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in artikel II van de wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337).

Artikel 5. Betaling aanvullende exploitatiekosten vergoeding mavo en vbo

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen zendt het bevoegd gezag van de school voor mavo of v.b.o, of de school voor leerwegondersteunend onderwijs in november 1998 een beschikking omtrent de toekenning van de vergoeding, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3 en 4.

 • 2 De aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c, wordt in twee termijnen verstrekt:

  • a. in december 1998 82% van de vergoeding;

  • b. in maart 1999 18% van de vergoeding.

 • 3 De vergoedingen, bedoeld in artikelen 3 en 4, worden verstrekt in december 1998.

Artikel 6. Aanvraag toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de toekenning van de vergoeding hoeft geen aanvraag door het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap te worden ingediend.

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van publicatie van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning aanvullende exploitatiekosten vergoeding 1998-1999 aan scholen voor mavo, vbo en scholen voor leerwegondersteunend onderwijs.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina