Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 23-12-1998 t/m 31-01-2005

Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Financiën en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 1, 4, 6, 7, 9 en 12 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en de artikelen 2 en 3 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

Besluit:

§ 1. Algemene Bepalingen

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;

b. LASER:

Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. schadebedrag:

de omvang van de schade vastgesteld door de schade-expert, bedoeld in artikel 5 van de wet, waarop in mindering zijn gebracht de schade die redelijkerwijs verzekerbaar is, de schade waarvoor uit andere hoofde een tegemoetkoming is verkregen of kan worden verkregen en de schade die is veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de schade;

d. kostenbedrag:

de gemaakte kosten vastgesteld door de schade-expert, bedoeld in artikel 5 van de wet, waarop in mindering zijn gebracht de kosten die redelijkerwijs verzekerbaar zijn, de kosten waarvoor uit andere hoofde een tegemoetkoming is verkregen of kan worden verkregen en de kosten die zijn veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de kosten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan als gevolg van de extreem zware regenval op 13 en 14 september 1998.

 • 2 Als schadegebied, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de wet worden aangewezen de gemeenten en delen van gemeenten die zijn aangewezen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Aan deze regeling kan slechts aanspraak tot tegemoetkoming worden ontleend nadat de Europese Commissie de verenigbaarheid van deze regeling met artikel 92 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen heeft vastgesteld, de wet bij koninklijk besluit van toepassing is verklaard en het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen in werking is getreden.

§ 2. Hoogte van de Tegemoetkoming

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de wet bedraagt 90% van het schadebedrag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet bedraagt:

  • a. 90% van het schadebedrag tot

   f 20.000;

  • b. 75% van het schadebedrag tussen

   f 20.000 en f 30.000;

  • c. 50% van het schadebedrag tussen

   f 30.000 en f 60.000.

 • 2 Over het schadebedrag dat f 60.000 te boven gaat, wordt geen tegemoetkoming verstrekt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, onderdelen i en j, van de wet, gemaakt ter voorkoming, beperking of opruiming van schade als bedoeld in de artikelen 4 en 5, bedraagt 65% van het kostenbedrag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de wet bedraagt 58,5% van het schadebedrag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de tegemoetkoming voor schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, van de wet voor een gedupeerd kerkgenootschap, een gedupeerde vereniging of een gedupeerde stichting vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4 en 5, Tenzij de stichting of vereniging een zorginstelling of onderneming in stand houdt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2005]

De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van de wet bedraagt 65% van het schadebedrag.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2005]

De hoogte van de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel f, van de wet bedraagt 65% van het schadebedrag.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2005]

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 4, onderdelen g, i en j, van de wet, gemaakt ter voorkoming, beperking of opruiming van schade als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 10, bedraagt 65% van het kostenbedrag.

Artikel 12

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Indien de som van de schade- en kostenbedragen, bedoeld in de artikelen 7 tot en met 11, niet meer bedraagt dan

  f 2000, heeft de gedupeerde geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid heeft een gedupeerd kerkgenootschap, een gedupeerde vereniging of een gedupeerde stichting geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten, indien de som van de schade- en kostenbedragen niet meer bedraagt dan f 1000.

 • 3 Indien de som van de schade- en kostenbedragen, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 6, niet meer bedraagt dan f 1000, heeft de gedupeerde geen recht op een tegemoetkoming in de schade en kosten.

Artikel 13

[Vervallen per 01-02-2005]

Het eigen risico als gevolg van het resultaat van de berekeningen, genoemd in de artikelen 8 tot en met 11, bedraagt voor bedrijven niet meer dan f 10.000.

§ 3. Berekeningsgrondslag

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 14

[Vervallen per 01-02-2005]

De schadetermijn voor de teeltplanschade en de bedrijfsschade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen e en f, van de wet wordt gerekend vanaf 13 september 1998 tot het moment waarop het bedrijf redelijkerwijs in staat moet worden geacht op zijn normale productieniveau te werken, rekening houdend met de geteelde gewassen of de gehouden diersoorten, doch maximaal tot een periode van 52 weken.

§ 4. Procedure

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 16

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Degene die aanspraak wenst te maken op een tegemoetkoming in de schade of kosten meldt dit uiterlijk 16 november 1998 bij LASER door middel van het daartoe bestemde schademeldingformulier.

 • 2 Na ontvangst van het schademeldingformulier draagt LASER zorg voor de taxatie van de schade.

 • 3 Een aanvraag tot verlening van een tegemoetkoming in de schade of kosten wordt ingediend door middel van het door de schade-expert, in overleg met de aanvrager, ingevulde en door de aanvrager ondertekende formulier. De aanvraag wordt binnen acht dagen na verstrekking van het formulier ingediend.

 • 4 Indien binnen de in het eerste lid bedoelde termijn een melding is gedaan, kan ter zake van schade die niet eerder kon worden vastgesteld of gewaardeerd, een tweede melding worden gedaan voor 1 augustus 1999. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5 Aanvragen en meldingen worden niet per telefax ingediend.

 • 6 Bij de aanvraag kan de gedupeerde een voorschot aanvragen. LASER kent het voorschot toe indien daartoe aanleiding is. Het voorschot bedraagt maximaal 70% van de geschatte hoogte van de tegemoetkoming.

Artikel 17

[Vervallen per 01-02-2005]

De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst op de aanvraag. Indien niet binnen dertien weken een besluit op de aanvraag kan worden genomen, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 18

[Vervallen per 01-02-2005]

De beschikking op de aanvraag bevat in ieder geval:

 • a. de omvang van de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met f, van de wet, berekend met inachtneming van het schaderapport, bedoeld in artikel 5 van de wet;

 • b. de in aanmerking te nemen kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen g, i en j, van de wet, berekend met inachtneming van het schaderapport, bedoeld in artikel 5 van de wet;

 • c. de omvang van de schade waarvoor verzekeringspenningen zijn verkregen of hadden kunnen worden verkregen, de omvang van de schade waarvoor uit andere hoofde een tegemoetkoming is verkregen of had kunnen worden verkregen en de omvang van de schade die is veroorzaakt door eigen schuld of doordat de gedupeerde onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van de schade of kosten waarmee de schade en de kosten zijn verminderd;

 • d. het bedrag van de tegemoetkoming.

Artikel 19

[Vervallen per 01-02-2005]

De colleges van burgemeesters en wethouders van de binnen het schadegebied gelegen gemeenten dragen zorg voor de verspreiding van de door LASER vastgestelde schademeldingformulieren.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-02-2005]

Artikel 20

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 21

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Bijlage 1. behorend bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998

[Vervallen per 01-02-2005]

Provincie Zuid-Holland

Provincie Noord Brabant

’s-Gravenhage

Moerdijk

Monster

Steenbergen

Wateringen

Halderberge

Rijswijk

Etten-Leur

Nootdorp

Zundert

Pijnacker

Rucphen

Berkel-Rodenrijs

Roosendaal

Rozenburg

Woensdrecht

Delft

Bergen op Zoom

Schipluiden

Breda (gedeeltelijk 1)

Naaldwijk

Drimmelen (gedeeltelijk)2

’s-Gravendeel (gedeeltelijk)3

 

’s-Gravenzande

Provincie Limburg

de Lier

Margraten

Schiedam

Wittem

Vlaardingen

Valkenburg/Geul

Maassluis

Meerssen

Maasland

Eijsden

Rotterdam

Maastricht (gedeeltelijk)4

Westvoorne

Gulpen

Brielle

 

Hellevoetsluis

Provincie Zeeland

Bernisse

Schouwen-Duivenland

Albrandswaard

Tholen

Barendrecht

Noord-Beveland

Binnenmaas

Goes

Oud Beyerland

Kapelle

Spijkenisse

Veere (gedeeltelijk)5

Korendijk

Middelburg (gedeeltelijk)6

Cromstrijen

Reimerswaal

Hulst

Strijen

Goedereede

Hontenisse

Dirksland

Axel (gedeeltelijk)7

Middellharnis

Terneuzen (gedeeltelijk)8

Oostflakkee

Borsele (gedeeltelijk)9

Dordrecht (gedeeltelijk)10

 

Ridderkerk (gedeeltelijk)11

 

Zoetermeer (gedeeltelijk)12

 

Bleiswijk (gedeeltelijk)13

 

Bijlage 2. behorend bij bijlage 1, behorend bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998

[Vervallen per 01-02-2005]

Provincie Limburg

Maastricht

Het gebied in de gemeente Maastricht bekend als het Jekerdal, aan de westkant begrensd door Cannerweg en de Bieslanderweg, aan de oostkant door de Mergelweg en Luikerweg, aan de noordkant door de Prins Bisschopsingel.

Provincie Noord-Brabant

Breda

Het gebied in de gemeente Breda ten westen van de A16, voorzover dit buiten stad Breda gelegen is. Alsmede het gebied in de gemeente Breda, ten oosten van de A16 en ten zuiden van de stad Breda, voorzover het betreft het dalgebied van de rivieren de Aa of Weerijs, de Galdersche beek en de Kerselsche beek.

Drimmelen

Te beginnen vanuit noordelijke richting:

Kanaal naar de Amer; snelweg A59 in westelijke richting tot de Brieltjesweg; in noordelijke richting Brieltjesweg, Tuinbouwweg, Sluizeweg tot Witteweg; Witteweg in westelijke richting; Zanddijk in zuidelijke richting; Helkantsedijk in westelijke; Kerkdijk in westelijke richting; Wagenbergsestraat; Brouwerijstraat; Dorpsstraat; Withuisstraat; Molenstraat tot het afwateringskanaaltje; Afwateringskanaaltje; De Mark in westelijke richting tot de spoorlijn/snelweg A16; de gemeentelijke grens aan de westkant; het gebied wordt ten noorden begrensd door de Amer.

Provincie Zuid-Holland

’s-Gravendeel

Het gebied in de gemeente ’s-Gravendeel voorzover dit ligt in de polder Nieuw-Bonaventura.

Zoetermeer

Het gebied van de gemeente Zoetermeer voorzover gelegen in de Binnenwegsepolder.

Dordrecht

Het gebied van het Eiland van Dordrecht, dat wordt omgrensd door de Wieldrechtse Zeedijk, de Wantijdijk en de Nieuwe Merwede.

Ridderkerk

Het gebied betreft de Polder Cornelisland, ten noorden van de A15, begrensd door het Zevenbergsedijkje (deze polder valt deels binnen de gemeente Barendrecht en deels binnen de gemeente Ridderkerk).

Bleiswijk

Het gebied van de gemeente Bleiswijk voorzover gelegen in de Binnenwegsepolder.

Provincie Zeeland

Walcheren: gemeenten Borsele, Veere, Middelburg

waarbij de grens als volgt is aangegeven:

Begin ten zuidoosten van Sloegebied : Europaweg-zuid langs spoorlijn, Wilhelminahofweg, Bernhardweg (midden), Sloeweg, Driedijk, Coudorp, Leeuwendijk, Schenkeldijk, Noord Kraaijersedijk tot spoorlijn ten noorden van A58; spoorlijn in westelijke richting volgend: Sloeweg (langs dijk), Jonker Fransweg, Binnendijk, Langeweg, oversteek A58, Noordelijke oever uitlopers Arnekanaal (Arnemuiden), Kanaal door Walcheren (oostzijde tot Veerse Meer); Kanaal door Walcheren (westzijde vanaf Veerse Meer), Zanddijkseweg (door Zanddijk), Veerseweg (klein gedeelte), Bieweg, Kreekweg, Dorpsstraat (Gapinge), Vriezenveenseweg, Gapingse Dreef, Kadetweg, Vrouwenpolderseweg, Torenstraat (Serooskerke), Oostkapelseweg, Zwanenburgseweg, Hoge Duvekotseweg, Baaijenhovenscheweg, Aagtekerkseweg, Westhovenscheweg, Zuiverseweg (tot Domburgseweg), vervolgens rechtdoor duinen

Zeeuws-Vlaanderen: gemeenten Terneuzen, Axel

Het gebied ten oosten van de lijn gevormd door:

Oostelijke bedieningsweg uitwateringsluis Othene (Sluisweg);

Oostelijke waterlijn/oever Otheense kreek en Gat van Pinte tot de Groeneweg; Groeneweg in zuidelijke richting tot Zaamslagsedijk; Zaamslagsedijk in oostelijke richting tot de Zaamslagseweg; Plattedijk tot Weg Terneuzen - Axel; Weg Terneuzen - Axel tot Oudeweg (kern Axel); Oudeweg tot vm. spoorwegtracé;

Vm. spoorwegtrace (noordelijke rand kern Axel) in oostelijke richting tot Sint Maartenlaan (kern Axel); Sint Maartenlaan (kern Axel); Eerste Verkorting; Reigerijdreef tot Matthijsstraat; Matthijsstraat in westelijke richting tot Het Zand (Nieuwe Molen); Het Zand in zuidelijke richting tot Kruispad; Kruispad tot Belgische grens.

 1. zie bijlage 2

  ^ [1]
 2. zie bijlage 2

  ^ [2]
 3. zie bijlage 2

  ^ [3]
 4. zie bijlage 2

  ^ [4]
 5. zie bijlage 2

  ^ [5]
 6. zie bijlage 2

  ^ [6]
 7. zie bijlage 2

  ^ [7]
 8. zie bijlage 2

  ^ [8]
 9. zie bijlage 2

  ^ [9]
 10. zie bijlage 2

  ^ [10]
 11. zie bijlage 2

  ^ [11]
 12. zie bijlage 2

  ^ [12]
 13. zie bijlage 2

  ^ [13]
Terug naar begin van de pagina