Beleidsregels voor de toekenning van teeltplanschade op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998

Geldend van 30-10-1998 t/m heden

Beleidsregels voor de toekenning van teeltplanschade op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat bij de vaststelling van de tegemoetkoming in teeltplanschade (art. 4, eerste lid, onderdeel e van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen) de volgende grondslagen zullen worden gehanteerd voor de berekening van de voor vergoeding in aanmerking komende teeltplanschade.

Berekeningswijze

Het in aanmerking te nemen schadebedrag wegens teeltplanschade, bedoeld in onderdeel e van de wet, wordt berekend volgens de formule:

A x B x C - D

waarbij

  • A = de oppervlakte van het teeltareaal dat schade heeft ondervonden als gevolg van de gebeurtenissen van 13 en 14 september jl.;

  • B = het percentage van de redelijkerwijze te verwachten opbrengst die in de schadetermijn verloren gaat door vermindering van kwaliteit of kwantiteit als gevolg van het evenement;

  • C = het bedrag dat volgens de bijlage als opbrengst voor de aangetaste categorie gewassen is vastgesteld, dan wel, bij gebreke daarvan, de opbrengst welke redelijkerwijze mocht worden verwacht voor de geteelde gewassen (uitgedrukt in een bedrag per oppervlakte-eenheid);

  • D = de kosten welke redelijkerwijze geacht kunnen worden te zijn bespaard voor de productie, oogst, bewerking, bewaring en afzet van de verloren gegane opbrengst.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen heeft de gedupeerde recht op een tegemoetkoming in (onder meer) teeltplanschade, waaronder wordt verstaan het financieel verlies door een mindere opbrengst dan redelijkerwijze mocht worden verwacht in de schadeperiode.

De hoogte van de tegemoetkoming is gerelateerd aan de hoogte van deze schade.

Bij de vraag welke opbrengst redelijkerwijze mocht worden verwacht doet zich het probleem voor dat een belangrijk deel van de betrokken producten op dat moment nog niet geoogst en verhandeld werd.

In dit opzicht verschilt de situatie van die van 1995. Bovendien heeft de ervaring uit 1995 geleerd dat het vaststellen van een schadebedrag van grote aantallen gedupeerden een bewerkelijk en weinig transparant proces is vanwege de vele onzekerheden die daarbij in de overwegingen betrokken moeten worden.

Gezien de noodzaak tot een eenduidige en snelle schadeafhandeling, met inachtneming van de eisen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zal bij de vaststelling van de schade worden uitgegaan van de hiervoor genoemde uitgangspunten en normbedragen.

Voor de meest relevante gewassen is daartoe een bedrag per ha. vastgesteld, waarmee wordt weergegeven de gemiddelde (bruto) opbrengst per ha. of m2 die in de betreffende productcategorie naar alle verwachting zou zijn behaald indien er geen schade zou zijn opgetreden door de wateroverlast. Daarbij is uitgegaan van de meest recente KWIN-gegevens (Kwantitatieve informatie voor de land- en tuinbouw) waarin de voortschrijdende gegevens over de in de afgelopen drie jaar gerealiseerde productie zijn samengevat.

Mocht bij de uitvoering van de regeling blijken dat ook voor andere gewassen de noodzaak tot het stellen van een normbedrag bestaat, dan zal de bijlage worden aangevuld.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Bijlage

Glastuinbouw (glasgroente- en bloementeelt)

(Gld/m2)

Anjer (tros, jaargemiddelde van 2 jaar)

67,79

Anjer (getopt, grootbloemig, jaargem. van 2jr)

83,09

Alstroemeria (aanloopjaar)

57,20

Alstroemeria (volproductie)

89,30

Anthurium (aanloopjaar)

42,95

Anthurium (volproductie)

86,37

Aster

42,24

Aubergine

85,01

Chrysant (onbelicht)

80,00

Chrysant (belicht)

100,00

Chrysant (buitenteelt)

20,00

Chrysant (geplozen, buitenteelt)

24,96

Courgettes (geel steenwol, jaarrond)

59,98

Cymbidium (aanloopteelt)

35,97

Cymbidium (volproductie)

92,91

Druiven

20,00

Euphobia Fulgens

41,80

Freesia (onbelicht, jaarrond)

61,32

Freesia (belicht, jaarrond)

76,65

Gerbera (grootbloemig, jaargem. Van 2 jr.)

85,91

Gerbera (mini, jaargem. van 2 jr.)

120,48

Gypsophila

53,05

Gypsophila (buitenteelt)

20,36

Hydrangia (volproductie)

66,00

Ilex

12,37

Komkommer

82,36

Komkommer (herfstteelt)

17,42

Krulandijvie (per teelt)

6,77

Leeuwenbek

12,96

Lisianthus

23,63

Nerine

24,14

Paksoi

4,16

Paprika (geel)

81,64

Paprika (oranje)

86,83

Paprika (rood)

82,75

Paprika (tinkerbel babypaprika)

100,00

Paprika (groen)

69,39

Pepers (kasteelt)

50,00

Radijs (per teelt)

3,26

Rozen (steenwol belicht , aanloop)

80,11

Rozen (steenwol belicht, volproductie)

130,61

Rozen (grondteelt onbelicht, aanloop)

51,91

Rozen (grondteelt onbelicht, volproductie)

77,16

Sla (kas, per teelt)

5,38

Tomaat (los geplukt)

80,29

Tomaat (cherry-tomaat)

107,02

Tomaat (grond,koude teelt)

20,37

Tomaat (vleestomaat, los geplukt)

86,43

Tomaat (tros)

97,83

Tomaat (herfstteelt)

26,07

   

Fruitteelt en boomteelt

(gld/ha)

Appel

6.800

Peer

42.660

Vruchtboomteelt (appel/peer)

116.667

Vruchtboom onderstammen

55.100

   

Akkerbouw en vollegrondsgroenten

(gld/ha)

Consumptie-aardappelen

9.180

Pootaardappelen

14.850

Zaaiuien

8.510

Plantuien (1e jaars)

12.900

Zilveruien

18.000

Picklers (uien)

10.500

Suikerbieten

7.319

Vlas

2.809

Luzerne

2.103

Bruine bonen

3.445

Stamslabonen (industrie, nateelt)

2.790

Winterpeen (industrie, bewaarteelt)

13.300

Winterpeen (industrie, herfstteelt)

7.000

Witlofwortelen

8.704

Knolselderij (contractteelt, herfstteelt)

7.200

Cichorei

5.902

Teunisbloem

3.875

Blauwmaanzaad

3.600

Snijmais

2.886

Voederbieten

4.365

Spruitkool

13.490

Boerenkool (verse markt)

17.100

Boerenkool (contractteelt)

2.700

Rode kool (bewaren)

25.625

Rode kool

11.025

Witte kool

13.500

Witte kool (bewaren)

33.345

Broccoli

25.725

Prei (verse markt)

28.350

Prei (contractteelt)

13.500

Andijvie (herfstteelt)

28.290

Spinazie (industrie)

3.900

Spinazie (vers)

18.600

Kroten (herfst, verse markt)

18.500

Schorseneren

9.450

Bloemkool (herfst, vroeg)

25.338

Bloemkool (herfst, laat)

17.596

Bloemkool (winterteelt)

13.956

Chinese kool (herfstteelt)

29.400

Chinese kool (korte bewaarteelt)

38.280

Bleekselderij (herfstteelt)

30.750

Knolvenkel (tpz, herfstteelt)

24.120

Kropsla (herfstteelt)

27.300

IJsbergsla

27.950

Radicchio rosso

37.240

Lolla rossa (herfstteelt)

53.820

Sla (div. soorten, voorzover niet genoemd)

17.020

Savooye kool (herfstteelt)

27.720

Savooye kool (bewaarteelt)

27.300

Spitskool (herfstteelt)

19.170

Spitskool (bewaarteelt)

28.670

Bloemzaden

9.000

   

Bloembollenteelt

(gld/ha)

Gladiolen (pittenteelt, rug)

28.000

Gladiolen (pittenteelt, bed)

34.000

Terug naar begin van de pagina