Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS

[Regeling vervallen per 01-04-2006.]
Geldend van 17-10-2003 t/m 31-03-2006

Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 5, 12 en 13 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.

Besluit:

§ 2. Mandaatverlening

[Vervallen per 01-04-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 2 De teammanagers van het agentschap Laser van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de besluiten, bedoeld in het eerste lid, besluiten te nemen op:

  • a. verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in verband met de vertraagde afhandeling van een aanvraag, een bezwaarschrift of de vertraagde uitbetaling van een vastgestelde tegemoetkoming;

  • b. verzoeken tot vergoeding van kosten die een indiener in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft gemaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2006]

De unitmanagers van het in artikel 2 genoemde agentschap zijn bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen betreffende:

 • a. bezwaarschriften op besluiten als bedoeld in artikel 2;

 • b. verdagingen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld onder a.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-04-2006]

De directeur, de plaatsvervangend directeur en het hoofd Juridische Zaken van het in artikel 2 genoemde agentschap wordt mandaat verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de vertegenwoordiging van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in procedures die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 2 en 3 bij alle sectoren bestuursrecht van de rechtbanken in Nederland en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

 • b. verweerschriften en andere stukken in procedures als bedoeld in onderdeel a;

 • c. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een andere rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in procedures als bedoeld in onderdeel a.

§ 3. Toezicht

[Vervallen per 01-04-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 1 Met het toezicht, bedoeld in artikel 13 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, zijn belast:

  • a. de buitendienst-medewerkers van het in artikel 2 genoemde agentschap;

  • b. de daartoe door het in artikel 2 genoemde agentschap ingeschakelde schade-experts, voorzover dit toezicht noodzakelijk is voor de vaststelling van de schade en kosten en ter verificatie van de door de aanvrager verstrekte gegevens;

  • c. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • d. de ambtenaren van de accountantsdiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • e. de ambtenaren van de Economische Controledienst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-04-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Laser uitvoeringsregelingen WTS.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina